Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości w czwartek i piątek 7 i 8 marca 2019 r. w siedmiu komisjach egzaminacyjnych przeprowadziło egzamin komorniczy; w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Zadania egzaminacyjne

Każdego dnia egzamin trwał sześć godzin, podczas których zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Czytaj: Wyniki egzaminu komorniczego 2017: zdawalność 70 proc.>>

Pierwszego dnia egzaminu zadanie dotyczyło egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko obywatelowi polskiemu, zamieszkałemu na Ukrainie. W drugim dniu zdający opracowywali zadanie dotyczące egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie tytułu wykonawczego zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności zaocznego wyroku sądu okręgowego, który został następnie zawieszony.

Czytaj: Wyniki egzaminu komorniczego już znane>>

Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 150 zdających, a zatem 99% spośród 152 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.

 

Ręcznie i na komputerze

Zdający mieli możliwość opracowywania zadań egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Większość, tj. 130 zdających (87 proc.) wybrało opracowywanie zadań przy użyciu komputerów.

Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności.

Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnych.

Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest na początku kwietnia.

Sprawdź w LEX:

Jak powinna zostać opodatkowana nieruchomość w której komornik ma swoją kancelarię, w związku ze zmianą ustawy o komornikach sądowych od 1.01.2019 r.? >

W jaki sposób komornik ustala przychód od stycznia 2019 r.? >

Czy komornik sądowy może zawiesić działalność gospodarczą na okres sześciu miesięcy? >