Zagadnienia dotyczące przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) na księgi rachunkowe omawia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

Należy zaznaczyć, że do limitu nie zalicza się pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów ze sprzedaży materiałów. Jest to jednak zapis ustawy o rachunkowości. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów stosują przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też dla określenia limitu 2.000.000 euro, powinni uwzględniać przychody wymienione z art. 14 tej ustawy.

W celu ustalenia obowiązku przejścia na księgi rachunkowe należy zestawić ze sobą przychody z kolumny 9 „Razem przychód”. Ponadto istotny jest zapis, według którego wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, od którego należy rozpocząć dokonywanie zapisów w formie ksiąg rachunkowych. Warto podkreślić, że w przypadku wymienionych jednostek przejście z PKPiR następuje od następnego roku po przekroczeniu wymienionego limitu przychodów.

Należy również zaznaczyć, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie mogą od początku następnego roku obrotowego fakultatywnie stosować przepisy ustawy o rachunkowości, czyli prowadzić księgi rachunkowe, nawet wtedy, gdy przychody są niższe od równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro. W tej sytuacji osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga podobnych zabiegów, jak te które się wykonuje na koniec roku podatkowego (kalendarzowego). Dla rocznego zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów niezbędne jest: podsumowanie kolumn księgi, przeprowadzenie spisu z natury towarów i materiałów i ustalenie wyniku (dochodu / straty) z prowadzonej działalności.

Wzór zawiadomienia o stosowaniu przepisów o rachunkowości, które należy złożyć do urzędu skarbowego, zasady zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz przeprowadzenia spisu z natury, a także szereg czynności, które jednostka gospodarcza, bez względu na osobowość prawną, rozpoczynająca prowadzenie ksiąg rachunkowych powinna wykonać znajdziesz w komentarzu Waldemara Gosa "Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe - zamknięcie PKPiR" opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów