Wszystkie zdarzenia, które wiążą się z wycinką i sprzedażą pozyskanego w ten sposób drewna powinny mieć odzwierciedlenie w ewidencji księgowej jednostki. Kontem służącym do ewidencji obrotu drewnem jest konto 310 "Materiały".

Aby prowadzenie ksiąg rachunkowych nie naruszało art. 20 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości - dalej u.o.r. należy zaewidencjonować w nich zdarzenia dotyczące przychodów i rozchodów drewna. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy należy prowadzić ewidencję zarówno księgową, jak i ilościową lub ilościowo – wartościową składników mienia ruchomego jakim jest drewno pozyskiwane z wycinki z terenów jednostki. Wynika to wprost z faktu, że drewno, jako składnik aktywów jednostki powinno być na bieżąco ujmowane w ewidencji księgowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządy terytorialnego, źródłem dochodów własnych są dochody z majątku. Przedstawione powyżej założenia, ewidencja opisywanego w pytaniu zdarzenia powinna przebiegać według poniższego schematu:

1) PK - Przyjęcie pozyskanego drewna (po dokonanej wycenie) na podstawie dokumentu magazynowego PZ - Wn konta 310 Materiały i Ma konta 760 Pozostałe przychody operacyjne;

2) FV - Faktura dotycząca sprzedaży uprzednio pozyskanego drewna - Wn konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (lub inne konto zgodne z polityką rachunkowości i specyfiką funkcjonowania jednostki) i Ma konta 760 Pozostałe przychody operacyjne (np. konto analityczne – sprzedaż drewna);

3) PK - Wydanie materiałów (drewna) na podstawie dokumentu magazynowego WZ - Wn konta 761 Pozostałe koszty operacyjne i Ma konta 310 Materiały.

4) WB – zapłata przez kontrahenta za zakupione drewno – Wn konto 130 Rachunek bieżący jednostki i Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

Jeżeli rozchód drewna dokonany został w wartości innej niż nastąpiło jego przyjęcie (dokonana wycena), należy ustalić odchylenia, które ewidencjonować należy w poniższy sposób:

1) Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów mają charakter debetowy jeżeli cena ewidencyjna jest niższa od ceny rzeczywistej. Kwota odchyleń zwiększa wtedy wartość materiałów ujętych na koncie 310 Materiały –Wn konto 310 Materiały i Ma konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne.

Jeżeli cena ewidencyjna jest wyższa od ceny rzeczywistej, to odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów mają charakter kredytowy, przez co zmniejszają wartość materiałów ujętych na koncie 310 Materiały – Wn konto 761 Pozostałe koszty operacyjne i Ma konto 310 Materiały.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego Administracja