Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

W swojej opinii doradcy podatkowi przede wszystkim zwracają uwagę na pośpiech towarzyszący procesowi legislacyjnemu. Przypominają, że zgodnie z postanowieniami dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane były do jej zaimplementowania do krajowych porządków prawnych w terminie do końca grudnia 2019 r. W związku z tymi opóźnieniami Komisja Europejska skierowała w styczniu br. m.in. do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w zakresie wdrożenia dyrektywy ATAD II.

Zmiany wejdą w trakcie roku podatkowego

Projekt nowelizacji przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie w trakcie roku podatkowego (1 kwietnia). Zdaniem samorządu doradców podatkowych, za nadinterpretację trzeba przy tym uznać powoływanie się przez projektodawcę na „dążenie ustawodawcy do przeciwstawienia się oszustwom i nadużyciom podatkowym, prowadzącym do uchylania się od obowiązku uiszczania należnych podatków” jako ważny interes publiczny uzasadniający wprowadzenia zmian w trakcie roku podatkowego.

Zobacz również: Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS za darmo, ale za podatkowe trzeba zapłacić >>

Za krótkie vacatio legis

Doradcy podatkowi podkreślają również, że projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 kwietnia 2020 r., a pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się 12 lutego 2020 r. (art. 21 projektu). Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych z terminem przedstawienia sprawozdania do 24 marca 2020 r. W ocenie KRDP tak krótkie vacatio legis dla tak skomplikowanych i nieprecyzyjnych przepisów wyklucza możliwość dostosowania przez podatników swojej działalności do nowych regulacji, co również stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Pewność prawa i związana z nią zasada bezpieczeństwa prawnego ma szczególne znaczenie w prawie regulującym daniny publiczne.

 

Konieczne będzie podwójne raportowanie

Jak wskazują doradcy podatkowi projekt zakłada konieczność ponownego zaraportowania transgranicznych schematów podatkowych. Unieważnione zostaną także dotychczasowe numery schematów transgranicznych. Projekt nie zdejmuje jednak obowiązku raportowania schematów transgranicznych według dotychczasowych zasad. W praktyce do dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. do 1 kwietnia 2020 r., konieczne będzie raportowanie schematów transgranicznych na dotychczasowych zasadach, a po 31 marca 2020 r. takie raportowania trzeba będzie powtórzyć.