Zmiany związane są z wejściem w życie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289).

MF: upomnienie dla dłużnika tylko przy dochodzeniu większych kwot

Ministerstwo wyszło z założenia, że koszty upomnienia często przekraczają wartość egzekwowanej kwoty, stąd pomysł zliberalizowania przepisów. Rozporządzenie z 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656) pozwala na czasowe odstąpienie od doręczenia zobowiązanemu upomnienia. Wyśle je dopiero, gdy dochodzona kwota przekroczy dziesięciokrotnie koszty jego doręczenia. Wtedy też wystawiony zostanie tytuł wykonawczy.

Wprowadza również przepisy umożliwiające wierzycielom korzystanie z różnych form kontaktów ze zobowiązanymi, takimi jak: e-maile, rozmowy telefoniczne oraz wiadomości SMS. Rozporządzenie nie określa natomiast - jak dotychczas - wzorów upomnień. Wskazano jedynie treść, jaką powinny zawierać tego rodzaju dokumenty.

Dokumenty łatwiejsze do ewidencjonowania w systemie teleinformatycznym

Rozporządzenie z 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 655) określa nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzono zmiany redakcyjne - we wzorach zawiadomień o zajęciu znajdzie się miejsce na numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego. Dzięki temu system informatyczny stosowany przez organ egzekucyjny łatwiej poradzi sobie z obsługą sprawy. Dodatkowo w druku wyodrębniono pouczenia dla dłużnika zajętej nieruchomości.

Zmieni się także wzór protokołu zajęcia i odbioru ruchomości - uzupełniono pouczenia i podzielono dokument na dwie części: protokół zajęcia ruchomości i protokół odbioru. Resort uzasadnia to faktem, że te czynności nie są zwykle przeprowadzane jednocześnie.

Wynagrodzenie biegłego skarbowego na nowych zasadach

Rozporządzenie z 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz. U. poz. 654) pozostawia bez zmian stawki godzinowe biegłego wezwanego do oszacowania wartości majątku zobowiązanego. Znalazł się w nim jednak przepis, według którego wynagrodzenie biegłego pozostaje takie samo niezależnie od jego statusu podatkowego.

Zobacz też: Będzie nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w administracji >>