Ogłoszony przez MF nabór dotyczy komisji, która spełnia kluczową funkcję dla zawodu doradcy podatkowego. To przed nią bowiem  zdają egzamin kandydaci do tego zawodu. W skład Komisji wchodzi - jak przewiduje ustawa o doradztwie podatkowym - 10 pracowników naukowych i to ich właśnie dotyczy oferta MF. Poza naukowcami Komisję tworzy 20 urzędników z MF i administracji skarbowej, 10 sędziów sądów administracyjnych oraz 20 członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Komisja jest powoływana przez Ministra Finansów na 4-letnią kadencję.

 

Kandydaci do "akademickiej" części komisji powinni być pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni lub pracownikami naukowymi instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk. Wymagana jest od nich wiedza i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego. Osoby te nie mogą być  skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do zgłoszenia należy załączyć opinię instytutu lub wyższej uczelni (rektora).
Kandydaci powinni nadsyłać swoje zgłoszenia do 15 września 2022 r. na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Podatkowej, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12. Wzór formularza zgłoszeniowego zamieściło ministerstwo na swojej stronie internetowej.

Czytaj też: Andrzej Ladziński: Aplikacji dla przyszłych doradców podatkowych raczej nie będzie>>

 

Sprawdź również książkę: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy >>