Zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP), państwo polskie będzie zmuszone uznać daninę solidarnościową za podatek dochodowy i jako taki zakomunikować go krajom, z którymi związane jest umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Skutkiem braku powiadomienia byłaby niemożność odliczenia daniny solidarnościowej w kraju rezydencji podatkowej, a zatem skutkiem byłyby dodatkowe koszty inwestycji zagranicznych w Polsce.

 


Naruszenie zasady sprawiedliwości

Kolejną kwestią, na którą KRDP zwraca uwagę, jest naruszenie zasady sprawiedliwości opodatkowania, wyrażoną w art. 84 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Zobacz również: Przepisy o daninie solidarnościowej uchwalone >>

Artykuł 30h ust. 2 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wskazuje dochody uwzględniane przy obliczeniu podstawy opodatkowania.

 

 


 

- Przepis ten różnicuje opodatkowanie daniną solidarnościową w zależności od tego, jak dana osoba podlega opodatkowaniu innym podatkiem. Dla przykładu: osoba osiągająca dochody 250 tys. zł ze stosunku pracy oraz 800 tys. zł z działalności gospodarczej zapłaci daninę solidarnościową tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie wybrał ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej. Podobnie jest w przypadku pożyczek – bowiem do podstawy opodatkowania wliczają się odsetki od pożyczek udzielane w ramach działalności gospodarczej, a nie wliczają się te udzielane poza działalnością gospodarczą na rzecz płatników PIT (np. na rzecz osób prawnych czy osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), chociaż przedmiot opodatkowania jest ten sam (odsetki d pożyczki) – tłumaczą doradcy podatkowi.

Problematyczne brzmienie przepisów

KRDP podkreśla, że przepisy o daninie solidarnościowej nie są skierowane do osób osiągających wysokie dochody co można uznać za powszechne kryterium podlegania opodatkowaniu, ale do osób osiągających dochody z niektórych źródeł w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i na rzecz niektórych tylko kontrahentów – a nie znaczy to to samo, co dochody z niektórych źródeł czy niektórych aktywności ekonomicznych.

Przepisy faworyzują ryczałtowców

W opinii doradców, przepisy odnoszące podstawę opodatkowania do dochodu faworyzują osoby opodatkowane w sposób zryczałtowany, choć w wielu przypadkach zależy to od wyboru podatnika. KRDP zwraca także uwagę, że wybór zryczałtowanych form opodatkowania, z różnych zresztą motywacji, ustawodawca wprowadził dla podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie dla daniny solidarnościowej.

Zobacz również: Nowe obciążenie wynagrodzeń - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych >>

Problem podwójnego opodatkowania

- W przepisach o daninie solidarnościowej następuje faktyczne podwójne opodatkowanie, bowiem przedmiotem opodatkowania jest dokładnie przedmiot opodatkowania określonym innym podatkiem, i to jedynie w części podlegającej opodatkowaniu na określonych zasadach. W prawie polskim podwójne opodatkowanie nie jest zakazane w drodze przepisu rangi konstytucyjnej, może jednak naruszać konstytucję poprzez niestaranną legislację, właśnie np. poprzez wspólne ustalenie podstawy opodatkowania, czynione w sposób niekonsekwentny – jak w przypadku niniejszej regulacji – podkreśla KRDP.