W sytuacji, gdy wraz z wytworzeniem strony internetowej sprzedawca usługi przeniesie na odbiorcę prawo autorskie do strony – będziemy mieć do czynienia z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej, podlegającej amortyzacji. W przeciwnym razie, wydatki bez względu na ich wartość, należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 22b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o wartości przekraczającej 10.000 zł. oraz o przewidywanym okresie ich użytkowania przekraczającym jeden rok.

Zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., okres dokonywania tychże odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Jeżeli strony umowy uzgodniły, iż wykonanie usługi informatycznej za cenę 11.000 zł. jest połączone z przeniesieniem praw autorskich do strony na rzecz zamawiającego, to dojdzie do nabycia wartości niematerialnej i prawnej, amortyzowanej na zasadach ogólnych.

Natomiast gdy wraz z wykonaniem witryny internetowej na nabywcę nie zostaną przeniesione prawa autorskie, to wydatki na jej stworzenie potraktujemy jak zwykłe koszty pośrednie, potrącalne w dacie ich poniesienia – art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów