Jako pracodawca i płatnik PIT wnioskodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Dostosowując się do panującej mody, doceniając zaangażowanie pracowników oraz ich wkład w rozwój firmy, pracodawca przekazuje swoim pracownikom różnego rodzaju prezenty o charakterze rzeczowym, nieopatrzone firmowym logo w postaci różnego rodzaju voucherów, kart przedpłaconych doładowanych określoną sumą pieniężną, przeznaczonych do wykorzystania w konkretnym sklepie lub sieci sklepów.

Upominki jednakowe dla wszystkich

Przekazanie upominków nie stanowi żadnej formy wynagrodzenia za wykonaną pracę czy osiągane wyniki, nie wynika z podpisanych umów o pracę, regulaminów wynagradzania, dokumentów wewnętrznych. Podarunki przysługują każdemu pracownikowi bez względu na stanowisko, nie są gwarantowane, a ich celem jest obdarowanie danego pracownika okolicznościowo (z okazji świąt, urodzin, ślubu, narodzin dziecka, przejścia na emeryturę czy celebrowania jubileuszu pracy). Mają charakter bezzwrotny i nieodpłatny, a wydatki przeznaczane na ich nabycie są finansowane ze środków obrotowych przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zwrócił uwagę, że sam fakt przekazania upominku pracownikowi nie przesądza, czy podlega on opodatkowaniu PIT. Jeżeli przekazywane pracownikom upominki mają charakter świadczeń nieekwiwalentnych, spełniają przesłanki darowizny wyłączonej z zakresu stosowania przepisów ustawy o PIT. Jeżeli samo celebrowanie ważnych wydarzeń i składanie gratulacji z powodu szczególnych okoliczności życiowych odbywa się poza stosunkiem pracy (lub innym stosunkiem cywilnoprawnym), wychodził z założenia, że powstałe po stronie pracownika przysporzenie majątkowe wynikające z nieodpłatnego i okazjonalnego otrzymania podarunku podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a przy tym jest wyłączone z opodatkowania PIT.

 


Przychodami pracownika są świadczenia nieodpłatne

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, pieniężnego oraz niepieniężnego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać od pracodawcy - nie tylko wynagrodzenia, ale również wszystkie inne dodatki, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Tym samym przychodem ze stosunku pracy są również świadczenia, które przybrały postać rzeczy (produktu), wykonania usługi bądź udostępnienia rzeczy czy prawa. Na pracodawcy dokonującym świadczeń ciążą natomiast obowiązki płatnika, mianowicie jeżeli uzyskany przez pracownika dochód stanowi przychód ze stosunku pracy, zakład pracy jest zobowiązany do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.

Nie zawsze przychód będzie skutkował powstaniem obowiązku podatkowego w PIT - należy wziąć pod uwagę fakt, że przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Przychód, który co do zasady może podlegać przepisom o podatku od spadków i darowizn, wyłączony jest z opodatkowania PIT, aby zapobiec powstaniu obowiązku podatkowego w dwóch podatkach i tym samym podwójnemu opodatkowaniu tego samego przysporzenia majątkowego.

Kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców niejednokrotnie budziła wątpliwości po stronie pracowników oraz pracodawców i prowadziła do sporów interpretacyjnych. Zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 poprzez wskazanie, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. "Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają. Kryterium tym musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku".

Upominki to darowizna, czyli bez PIT

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski - tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy. Tym samym, zdaniem organu interpretującego, opodatkowaniu podatkowi od spadków i darowizn podlega również przekazywanie pracownikom upominków z okazji świąt, urodzin, ślubu, narodzin dziecka, przejścia na emeryturę czy celebrowania jubileuszu pracy, które nie stanowią elementu wynagrodzenia za pracę i nie wiążą się z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika.

Z uwagi na wyłączenie z opodatkowania PIT, wartość wręczonych pracownikom podarunków we wskazanych okolicznościach nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy. Z tego tytułu nie ciążą na pracodawcy obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 maja 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.335.2024.1.KF