Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, aby w przedstawionej sytuacji jeden z komandytariuszy skorzystał z opodatkowania w formie podatku liniowego.

Uzasadnienie:

Jedną z form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowanie na zasadach ogólnych w formie podatku liniowego, czyli na zasadach określonych przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Wybór opodatkowania w tej formie umożliwia art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.

Nie wszystkie jednak osoby fizyczne mogą korzystać z opodatkowania w formie podatku liniowego. Jak bowiem stanowi art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie w tej formie, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego. Towarzyszy temu obowiązek wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zwrócić należy uwagę, że przesłanką wyłączającą możliwość korzystania z opodatkowania w formie podatku liniowego jest uzyskiwanie z działalności gospodarczej (np. z tytułu prawa do udziału w zysku z spółce komandytowej) przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy podatnika lub jednego ze wspólników (dodatkowo muszą to być przychody odpowiadające czynnościom wykonywanym przez tego podatnika lub wspólnika jako pracownika). Jest to o tyle istotne, że w przedstawionej sytuacji komandytariusz, który zamierza skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz spółki komandytowej.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 31.01.2017 r.