Nowe rozwiązania, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Projektodawcy zakładają, że korzyści dla przedsiębiorców powinny wynieść ok. 0,9 mld zł już w pierwszym, pełnym roku obowiązywania ustawy.

Do najważniejszych z proponowanych zmian w zakresie przepisów podatkowych należą:

Wprowadzenie ryczałtu od użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych

Obecny, niejasny i nieprecyzyjny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – zostałby zastąpiony ryczałtem. Ryczałt, jako rozwiązanie prostsze, ułatwi podatnikowi rozliczenie wykorzystania auta do celów prywatnych i będzie sprzyjał ujawnieniu tego do celów podatkowych.

Zobacz: Pracownik zapłaci ryczałt od korzystania z samochodu służbowego >>

Zwolnienie pracowników z podatku z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem pracodawcy

Organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym ma być zwolniony z podatku Nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej – powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych.

Zobacz: MG chce zwolnienia z PIT dowozu do zakładu pracy >>

Zwolnienie z PIT bezpłatnej pomocy prawnej dla niezamożnych

Osoby objęte pomocą społeczną albo otrzymujące zasiłek rodzinny będą zwolnione z podatku dochodowego za korzystanie z usługi bezpłatnej pomocy prawnej. Rozwiązanie to powinno zwiększyć dostęp osób mniej zamożnych do bezpłatnych porad prawnych.

Zmniejszenie uciążliwości procedur importowych w portach morskich

Zasadniczo czynności urzędowe niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, mają być przeprowadzone w ciągu 24 godzin. Powinno to przyspieszyć obrót towarem. Jednocześnie każda inspekcja ma informować dyrektora urzędu celnego o terminie i godzinie planowanej kontroli. Z kolei dyrektor urzędu celnego będzie przekazywał te informacje do wszystkich służb, aby te mogły opracować racjonalny harmonogram czynności kontrolnych. W szczególnych sytuacjach procedury kontrolne mogłyby trwać 48 godzin.

Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO

Ustawowym terminem zapłaty VAT z tytułu importu towarów jest 10 dni (od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych). Firmy mające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO (grupa przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej, czyli spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji
i systemów informatycznych) będą mogły rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach.

Zobacz: Dłuższy termin na rozliczenia VAT w imporcie dla AEO >>

Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Przedsiębiorca, rozpoczynający działalność gospodarczą, nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Na podstawie obowiązujących przepisów, urząd skarbowy za tę czynność pobiera 170 zł. Opłata za potwierdzenie rejestracji nie będzie pobierana, co obniży koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Po zmianie uzyskiwanie potwierdzenia dokonania rejestracji odbywałoby się wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Zobacz: Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia VAT-R może zostać zniesiony >>