Ustawowym terminem zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów jest - zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług - termin 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Termin ten jest zbieżny z terminem płatności należności celnych.

Podatnicy korzystający z procedury uproszczonej mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Przedsiębiorcy posiadający status AEO korzystają z ułatwień w zakresie obsługi wprowadzonych przez Służbę Celną, ale nie mają uprawnień takich jak podatnicy korzystający z procedury uproszczonej.

Resort gospodarki proponuje dodanie ust. 12 do art. 33a ustawy o VAT, który będzie uprawniał podatników VAT posiadających status AEO do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

W projekcie podkreślono, że podobne rozwiązania stosowane są w wielu krajach UE, tj. w Niemczech, Holandii, Słowacji, Czechach, Litwie, Estonii, na Węgrzech i w Austrii. Płatności z tytułu podatku VAT są regulowane w okresie od 45 do 90 dni.