Zapewnienie przez pracodawcę darmowego transportu do zakładu pracy jest jednym z czynników decydujących o podjęciu pracy poza miejscem zamieszkania.

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało uzupełnienie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wprowadzenie zwolnienia z PIT dowozu do zakładu pracy. Wyraźne wprowadzenie do ustawy takiego zwolnienia - zdaniem projektodawców - umożliwi podejmowanie pracy osobom z miejscowości oddalonych od zakładu pracy.

Rozwiązanie zaproponowane przez resort gospodarki może również stanowić środek promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia.

Przywołane akty prawne

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361)