W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się wspólnota mieszkaniowa w sprawie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków gromadzonych na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczonych wyłącznie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Wspólnota uzyskuje przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które przeznacza na cele związane wyłącznie z utrzymaniem tych zasobów. Środki te gromadzone są na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym. Fundusze z rachunku oszczędnościowego w każdym dowolnym momencie wraz z naliczonymi odsetkami Wspólnota może przeznaczyć na bieżące zobowiązania związane wyłącznie z utrzymaniem lokali mieszkalnych, tj. m.in. na ubezpieczenie i remonty budynków, utrzymanie porządku, administrację, pielęgnację zieleni, konserwację, przeglądy okresowe itp. Wspólnota uważa więc, że uzyskując dochody tylko i wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na CIT z odsetek uzyskanych z rachunku oszczędnościowego, ponieważ rachunek ten ma znamiona rachunku bieżącego, gdyż w każdym dowolnym momencie można te środki wraz z naliczonymi odsetkami przeznaczyć na bieżące zobowiązania.

Fiskus się nie zgodził i przypomniał, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto Wspólnoty, co do zasady, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią przychód w rozumieniu ustawy o CIT. Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wolne od podatku są dochody wspólnoty mieszkaniowej prowadzącej działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. A gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy, służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem. Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym.

Zdaniem fiskusa, ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody wspólnoty mieszkaniowej uzyskane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. W odniesieniu do odsetek uzyskiwanych z tytułu zdeponowania środków finansowych nie na rachunku bieżącym, lecz na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, nie sposób mówić o dochodzie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Rzecz w tym, że źródłem dochodu w analizowanym przypadku jest posiadany kapitał pieniężny, czyli nadwyżka finansowa, ulokowana na odpowiednim rachunku bankowym. Przysporzenie w postaci odsetek od kapitału jest w istocie pochodną ulokowania dochodu, pochodzącego wprawdzie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lecz zachowującego – z powodu dokonanej operacji finansowej – autonomiczny (odrębny) charakter. Jeżeli zatem odsetki, o których mowa, są kwalifikowane, jako dochód powstały z tytułu posiadania i zarządzania środkami pieniężnymi, to nie można uznać ich jednocześnie za dochód pochodzący z działalności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji cel przeznaczenia uzyskanych środków, gdyż nie został spełniony warunek, co do źródła ich pochodzenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2015 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1365/14/IZ, LEX nr 254720

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego