Z projektu wynika, że korekty trzeba będzie dokonać za okres rozliczeniowy, w którym upłynie 120 dzień od terminu zapłaty określonego na fakturze.

Nowe, stare rozwiązanie

Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA Smoczyński Koniewski, podkreśla, że informacja o projekcie rządowym zmian m.in. ustaw o podatku dochodowym  w celu ograniczenia zatorów płatniczych automatycznie przywołuje demony przeszłości. Ekspert przypomina, że w latach 2013-2015 funkcjonowało już rozwiązanie, którego celem było przeciwdziałanie nieterminowemu regulowaniu zobowiązań.

 


Podobieństwo do VAT

Proponowana obecnie zmiana ustaw podatkowych nie powiela jednak błędów poprzedniego rozwiązania. Jak tłumaczy Koniewski, wprowadzony ma być prosty mechanizm ustalania korekty podstawy opodatkowania. Nowe przepisy mają dać rozwiązania również dla wierzycieli, a nie tylko „bata” na dłużników.

- Proponowana w projekcie rządowym regulacja w swoim funkcjonowaniu bardzo przypomina znaną z ustawy o VAT „ulgę na złe długi”. W przypadku wierzytelność, która nie zostanie uregulowana, lub która nie zostanie zbyta przez wierzyciela w terminie 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności, dłużnik będzie musiał, a wierzyciel będzie miał prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania, odpowiednio jej zwiększenia i zmniejszenia – tłumaczy Koniewski. Dodaje, że proponowane przepisy przewidują, że wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami podatku dochodowego, jak również nie mogą być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zobacz również:
Jak prawidłowo zastosować ulgę na złe długi? >>

Korekta kosztów przez dłużnika i ulga na złe długi - problemy rachunkowe >>

Ulga na złe długi - Analiza >>

Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela >>

Duże podobieństwo do rozliczenia VAT

Do propozycji zmiany przepisów pozytywnie podchodzi także samorząd doradców podatkowych. - Dotychczasowe zasady zawarte w przepisach regulujących podatki dochodowe w sposób nieuzasadniony różnicowały pozycję wierzyciela i dłużnika. Uznanie, że przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności wynikającej z tego przychodu stanowi nadmierne obciążenie po stronie wierzyciela, zaś dłużnicy bezzasadnie są uprawnieni do obniżania przychodu do opodatkowania o niezapłacone wierzycielowi kwoty z tytułu dokonanych operacji gospodarczych. Wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze należy uznać za zmianę, która zmierza w dobrym kierunku – podkreśla Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Zdaniem KRDP, należałoby jednak podjąć działania mające na celu ujednolicenie terminów, w tym zakresie określonych w ustawie o VAT oraz podatku dochodowym, co ułatwiłoby dokonanie ewentualnych korekt w tych samych terminach, a nie w dwóch różnych okresach.

Zobacz również: Exit tax już od stycznia 2019 roku >>

W 2019 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji >>

Podatników czeka wielka rewolucja w opodatkowaniu dochodów >>