Ministerstwo Finansów przypomina, że na mocy rozporządzenia z 18 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 203) od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie. Jednocześnie do 31 grudnia 2021 r. wprowadzony został okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych wzorów znaków na wyroby winiarskie.

Niezależnie od wprowadzonego okresu przejściowego, zgodnie z:

  • 134 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tego wzoru, zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał, tj. do 30 lipca 2021 r. Za zwrócone w tym terminie znaki akcyzy przysługuje zwrot wpłaconych kwot za znaki akcyzy (zarówno wartość podatkowych znaków akcyzy jak i koszty wytworzenia banderol podatkowych);
  • 134 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych zachowują ważność przez 12 miesięcy od wprowadzenia nowego wzoru banderol, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Niemniej jednak na podstawie delegacji zawartej w art. 134 ust. 6 minister właściwy do spraw finansów publicznych ma możliwość określenia w drodze rozporządzenia, dłuższego (niż 12- miesięczny) okresu ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych.

Zobacz również: Akcyza od przerobionego samochodu już od lipca, ale płatna dopiero za rok >>