Już 15 grudnia br. nastąpi zmiana w przekazywaniu przez notariuszy informacji o czynnościach notarialnych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych (GIIF) oraz sposobu przekazywania aktów notarialnych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jest to efekt zmian wynikających z ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180).

 

Przesyłanie dokumentów do urzędów skarbowych i GIIF

Aktualnie notariusze muszą wypełniać obowiązki informacyjne zarówno wobec GIIF jak i względem organów KAS. Chodzi tu o przekazywanie aktów notarialnych do naczelników urzędów skarbowych. Jak wskazuje MF, po wejściu w życie nowych przepisów sytuacja ulegnie uproszczeniu. Obowiązki względem naczelników urzędów skarbowych zostaną istotnie zmienione. Notariusze nie będą już przekazywać do naczelników urzędów skarbowych aktów notarialnych w formie papierowej. Stosownie do dodawanego art. 84a ustawy Ordynacja podatkowa, informacje będą przekazywane według wzoru informacji udostępnionego na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (systemu SIGIIF). Zniesione zostaną zatem obowiązki wynikające z art. 10 ust. 3a pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zobacz również:

Notariusz wpisze hipotekę do księgi wieczystej >>

Notariusze skorzystają z e-Urzędu Skarbowego >>

 

Jednolita forma informacji

Jak podkreśla MF, zmiany przepisów ujednolicą sposobu przekazywania informacji na potrzeby GIIF i szefa KAS – informacje pochodzące od notariuszy przekazywane będą jeden raz w jednolitej formie przy użyciu istniejącego systemu SIGIIF. Jest to równoznaczne z odejściem od obowiązku przekazywania aktów notarialnych w formie papierowej do urzędów skarbowych.

Informacje będą przekazywane w formie ustrukturyzowanej z uwzględnieniem nowego zakresu danych, co oznacza konieczność dostosowania systemów informatycznych notariuszy, przy użyciu których dotychczas przekazywane są informacje do GIIF (zmianie ulega struktura logiczna dokumentu – schema XSD).

 

Co istotne, na podstawie art. 13 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległ również art. 72 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stosownie do dodawanego pkt. 7a informacja ponadprogowa (pow. 15 tys. euro) przekazywana przez notariuszy do GIIF będzie musiała zawierać również określenie przedmiotu transakcji, a jeżeli przedmiotem transakcji będzie nieruchomość, także adres lub miejsce jej położenia.

 

Zmiany najpierw dobrowolne, potem obowiązkowe

Przedmiotowe zmiany wejdą w życie w dwóch etapach:

  • od 15 grudnia 2022 r. - notariusze będą mogli przekazywać informacje do naczelników urzędów skarbowych elektronicznie (jeśli nie wybiorą tego sposobu, to zobowiązani będą przekazać informacje w formie papierowej – tak jak dotychczas). Jest to okres dostosowawczy, w którym notariusz może, ale nie musi skorzystać z nowej formy przekazywania informacji. W przypadku wyboru dotychczasowej formy wysyłania informacji do urzędu skarbowego, notariusz jest zobowiązany do wysłania informacji do GIIF na dotychczasowych zasadach. W przypadku wysyłania informacji zgodnej z nowym wzorem, notariusze będą przekazywać informację przy użyciu istniejącego systemu SIGIIF bez konieczności przekazania informacji do urzędu skarbowego w formie papierowej,
  • od 1 marca 2023 r. - wszyscy notariusze będą obowiązani przekazywać informacje wyłącznie elektronicznie zgodnie z zasadami określonymi dla przekazywania danych do systemu SIGIIF, z wykorzystaniem nowego wzoru dokumentu elektronicznego – schemy XSD (przesłanie ich w formie papierowej do urzędu skarbowego nie będzie oznaczało realizacji ustawowego obowiązku).

Wolters Kluwer pracuje nad tym, by do 15 grudnia dostarczyć aktualizację systemu Kancelaria Notarialna (wersja 7.9.0). Będzie ona niezbędna, aby z poziomu programu możliwe było przesyłanie transakcji ponadprogowych do systemu GIIF zgodnie z nowym schematem. Więcej szczegółów tutaj >>