Zadania egzaminacyjne - jednakowe dla wszystkich - przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi siedem osób: czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, dwie osoby delegowane przez Krajową Radę Notarialną oraz pracownik badawczy lub dydaktyczny mający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, prowadzący działalność naukową lub kształcenie z tej dziedziny w szkole wyższej albo instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk.

 


 

Zadania odręcznie lub na komputerze

Zdający mają możliwość pisania prac egzaminacyjnych odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego. 99 procent z nich zamierza skorzystać z tej drugiej możliwości. Mają odpowiednio przygotowane własne laptopy, spełniające wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało też wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego zdający mogą korzystać
z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.