W wykazie pracy legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu rozporządzenia, które zmieni rządowe rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Za jego przygotowanie odpowiedzialny jest Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. 

 


Dodatkowe wsparcie pilnie potrzebne

- Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 i 713), wydanego na podstawie art. 15ggb ust. 1, art. 15zt ust. 1, art. 15zze5 ust. 1 oraz art. 31zy ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Pomimo stopniowego znoszenia w ostatnim okresie obostrzeń i restrykcji sanitarnych sytuacja podmiotów funkcjonujących w niektórych sektorach gospodarki wciąż jest trudna – podkreślają autorzy projektowanych rozwiązań.

W informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wskazano, że wiele rozwiązań mających na celu wsparcie najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców, zostało już wdrożonych. Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. - Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nich działalności – czytamy.

Kto może liczyć na pomoc? Według zapowiedzi MRPiT, przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia.

Czytaj również: Dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla freelancerów

To będzie kontynuacja pomocy

Projekt rozporządzenia ma przedłużyć funkcjonowanie instrumentów wspierających przedsiębiorców. - Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 – deklarują projektodawcy.

Zgodnie z zapowiedzią, w projekcie  przewidziane ma być wsparcie w dwóch podstawowych formach:

  1. jednego, dodatkowo przyznawanego świadczenia postojowego,
  2. zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Przedstawiciele branż wskazanych w projektowanym akcie prawnym będą mogli więc wnioskować o pomoc, która będzie udzielana – w zależności od formy – po raz kolejny bądź na kolejny okres.

W projekcie utrzymane mają zostać dotychczasowe rozwiązania dotyczące:

  • tzw. okresu porównawczego – wykazując spadek przychodów możliwe będzie odniesienie się do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r., a także
  • momentu weryfikacji warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 – ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Rozporządzenie ma zostać przyjęte przez rząd w trzecim kwartale br.