Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19.

- Kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego. Analizy te zmuszają do podjęcia działań, które przy pełnym poszanowaniu praw wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, wzmocnią pierwotnie zakładaną pomoc skierowaną do przedstawicieli poszczególnych branż - wskazano, uzasadniając zmiany. 

Dodano, że środki zapobiegawcze podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpłynęły także na zachowania konsumentów. - Z dnia na dzień liczba zleceń w tym obszarze uległa drastycznemu zmniejszeniu, co spowodowało z kolei, problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw oraz z wywiązywaniem się ze zobowiązań publicznoprawnych - dodano. 

Czytaj: Prawie 14 mld złotych wsparcia z ZUS dla firm>>  Cztery obszary wsparcia

Pomoc dla firm ma polegać działaniach w  czterech obszarach. Po pierwsze wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, kiedy przychód z prowadzonej działalności był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Takie dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało na trzy miesiące.

Kolejnym narzędziem pomocowym będzie wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku jeśli firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 proc.

Trzecim - dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Czwartym elementem jest zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Podobnie jak w pierwszym i drugim punkcie, tak w trzecim i czwartym - uzyskanie pomocy będzie zależało jeśli przedsiębiorca miał przychody niższe co najmniej o 40 proc.

 


- Rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz przewiduje przedłużenie obowiązujących na podstawie ww. rozporządzenia form wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku, do których zostały przedłużone ograniczenia - wskazano.