Problem ten poruszył w interpelacji poselskiej (nr 34230) poseł Dariusz Klimczak. - Przyjęty na rok 2022 wskaźnik waloryzacji emerytur o 7 proc., jest wskaźnikiem w wielu przypadkach martwym i nieosiągalnym. Przykładem są tutaj emeryci, którzy pracę w gospodarstwie łączyli z pracą zawodową, kosztem swojego zdrowia i życia w zamian osiągając prawo do świadczeń zarówno w ZUS jak i KRUS z tym zastrzeżeniem, że waloryzacji podlega tylko jedno z nich. Jest to rezultat przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym art. 48, które takie osoby dyskryminują – pisze poseł.

Czytaj również: Rolnicy-emeryci poszkodowani przez zasady waloryzacji świadczeń - MRiRW sprawdza, czy zmiana reguł jest możliwa>>

Na czym polega waloryzacja emerytur i rent dla rolników?

W odpowiedzi na poselską interpelację Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi precyzuje, że emerytury i renty z ubezpieczenia rolniczego pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego są waloryzowane, nie zostają jednak podwyższone do kwoty najniższej emerytury pracowniczej.

Wiceminister podkreśla, że odrębne uregulowania prawne normujące funkcjonowanie ubezpieczenia społecznego rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych powodują, że odmiennie są uregulowane prawa i obowiązki beneficjentów tych systemów. Kwestie ubezpieczenia społecznego rolników reguluje ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933 z późn. zm.).

Sprawdź też: Jędrasik-Jankowska Inetta "Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników" >>

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia – odpowiednio dla części składkowej i części uzupełniającej. Są ustalane odrębnie dla każdego pobierającego świadczenie. Waloryzacja emerytury podstawowej polega na pomnożeniu jej przez wskaźnik waloryzacji. W 2022 r. został on ustalony na 7 proc., zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS.

Czytaj też: Odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego za składki na KRUS jego zbywcy >>>

 


Świadczenia nie podwyższone do najniższej emerytury pracowniczej

- Od 1 marca 2022 r. emerytura podstawowa wzrosła o 7 proc. tj. z 1013,63 zł do 1084,58 zł. Emerytura podstawowa w nowej wysokości stanowi dopiero podstawę do ustalenia wysokości emerytury. Jeżeli po waloryzacji kwota świadczenia jest niższa od najniższej emerytury pracowniczej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego automatycznie wyrównuje ją do kwoty 1338,44 zł – przypomina wiceminister Gembicka. Są jednak wyjątki, do tej kwoty nie zostaną podwyższone:

  • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
  • świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
  • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną oraz emerytur i rent wypłacanych w wysokości pro-rata.

- Kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożonym zagadnieniem. Obecnie analizujemy kwestię możliwości zmiany zasad ustalania waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych – przyznaje wiceminister Gembicka. - Należy jednak podkreślić, że ewentualne zmiany zasad jej przeprowadzania, wymagają przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego, pogłębionych prac analityczno-studialnych – dodaje.

Czytaj też: Prowadzenie gospodarstwa rolnego jako negatywna przesłanka do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego >>>