Trzynasta emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 r., a od 2020 r. jest gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów – bez kryterium dochodowego. W tym roku wypłaty trzynastej emerytury rozpoczęły się z początkiem kwietnia, a pierwsze świadczenia trafiły do osób uprawnionych jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Od 1 kwietnia do dzisiaj trzynastki trafiły już do ponad 8,4 mln osób. W sumie będzie to 9,8 mln osób. Wiemy, jak ważne jest to wsparcie, dlatego zależało nam, by miało ono charakter stały, gwarantowany ustawą. – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Jak podkreśla, wypłata świadczeń – mimo pandemii – nie była, nie jest i nie będzie zagrożona.

Czytaj również: Czy rezerwa dotrwa do trudnych czasów systemu emerytalnego?>>

Dla kogo i kiedy trzynastka

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są pobierane potrącenia czy egzekucje. Świadczenie przysługuje osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2021 r. Trzynastą emeryturę otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

ZUS wypłaca tzw. trzynastki razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności w ZUS jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Ponieważ ostatni termin wypłaty świadczenia, czyli 25 kwietnia,  przypada w niedzielę, to emeryci i renciści swoją „trzynastkę” otrzymają już w piątek, 23 kwietnia.
- Większość „trzynastek” jest wypłacona w kwietniu, jednak pozostają jeszcze dwa terminy majowe (1 i 5 maja) dla osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. - W związku z tym, że 1 maja jest dniem wolnym od pracy, środki te będą przekazane na pocztę 27 kwietnia, a przelane do banku 29 kwietnia, czyli „trzynastki” trafią do świadczeniobiorców jeszcze przed majówką - podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego. Jak twierdzi, w tym roku oddziały ZUS w województwie śląskim, w kwietniu zrealizują około 1, 2 mln wypłat na kwotę blisko 1,5 mld zł. W całym kraju 13 emerytura  została przyznana i wypłacona (22 kwietnia 2021 r.) dla 8 424 155 uprawnionych na kwotę 10 476 156 752,65 zł.


Jednakowa kwota dla wszystkich, bez potrąceń i egzekucji

- ZUS wypłaca „trzynastkę” wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to 1250,88 zł brutto. Z tego, w większości przypadków, trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej „na rękę” będzie to około 1022 zł. Co ważne, „trzynastka” jest zwolniona od egzekucji komorniczych i innych potrąceń, nawet jeśli pieniądze trafią na konto. Świadczenie ma bowiem specjalny opis, dzięki któremu komornik łatwo rozpozna je w przelewach - podkreśla Beata Kopczyńska.
Co ważne, do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedno świadczenie. Zatem ZUS podzieli je w równych częściach na każdą uprawnioną osobę.
Dodatkowe świadczenie pieniężne oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoim świadczeniobiorcom wypłaca także KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biura Emerytalne i Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

 


Wypłata czternastej emerytury w listopadzie

Jak podkreśla MRiPS, wypłata tzw. czternastej emerytury odbędzie się w listopadzie tego roku. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która trafi do każdego, tu obowiązuje kryterium dochodowe. To 2900 zł brutto, ale co ważne – zastosowana zostanie tu zasada złotówka za złotówkę. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Sprawdź w LEX: Czy komornik może zająć trzynastą rentę z KRUS, jeśli świadczenie wpłynęło w formie jednej kwoty wraz z rentą na konto bankowe tylko w podwójnej wysokości? >