Ministrowie Gabinetu Cieni Business Centre Club podsumowali III kwartał w gospodarce oraz przedstawili wskazania dla rządu na kolejne miesiące z punktu widzenia poprawiania warunków dla przedsiębiorców w Polsce.

Częściowe reformy prawa pracy to za mało

Zbigniew W. Żurek, minister pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, przypomina, że od lat mówi się o konieczności gruntownej, systemowej reformy prawa pracy w Polsce. Reformy cząstkowe już nie wystarczają. Grube dziesiątki nowelizacji spowodowały, że Kodeks stracił spójność i przejrzystość. - Jednocześnie, co może daleko ważniejsze, stał się nienowoczesny, anachroniczny, gdyż nie uwzględnia szeregu zmian, jakie w ostatnich latach nastąpiły na rynku pracy. Kodeks nie może od nich abstrahować, by praktyka rzeczywistości nie rozjeżdżała się z kodeksową teorią - dodaje.

 


 

Potrzeba odwagi i woli politycznej

Ekspert BCC podkreśla, że do gruntownych zmian potrzeba odwagi i woli politycznej, wizji rozwoju stosunków pracy i wspierania tego, co dobre i efektywne. Tymczasem prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, powołanej na 18 miesięcy, od września roku 2016 do marca roku bieżącego, nie tylko nie spełniły oczekiwań (ich wynik nie satysfakcjonuje ani pracodawców ani związkowców). Powstałe w ich wyniku projekty kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy pozostały w szufladach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Czytaj też: Minister Rafalska zdecydowała o losie nowego kodeksu pracy >

 

Zbigniew Żurek wskazuje, że jest kilka możliwych dróg prac nad nowym Kodeksem pracy. Każda z nich będzie dobra, jeśli zaprowadzi nas do celu: stworzenia nowoczesnego, opartego o realia, także ekonomiczne, dzisiejszego rynku pracy i dalszych wyzwań, związanych z jego rozwojem. Dodaje również, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest typowym ministerstwem gospodarczym. Jego priorytetami są przede wszystkim działania o charakterze społecznym, socjalnym. Inne priorytety, co wynika już z samej nazwy, ma Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. Jak wiadomo, zadania zorientowane na gospodarkę, stoją często w opozycji do działań związanych z organizacją wsparcia wybranych grup społecznych, z zasady słabszych ekonomicznie - zauważa i dodaje, że w wyniku działalności gospodarczej powstają możliwości ekonomiczne, aby finansować zadania socjalne. Dlatego też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizując cele socjalne powinno pamiętać także o gospodarce. W swoich działaniach dbać o równowagę w realizacji nie tylko celów społecznych lecz także zadań gospodarczych. Zdaniem Gabinetu Cieni BCC, równowaga pomiędzy obiema wymienionymi sferami jest zaburzona na niekorzyść gospodarki. Dotyczy to zresztą nie tylko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zwraca uwagę ekspert.

 

Czytaj też: E-akta, czyli cyfrowa rewolucja w dokumentacji pracowniczej >

 

Pozostałe rekomendacje ministra pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dla rządu to:

  1. Odważnie i systemowo otworzyć polski rynek pracy dla obywateli innych państw.
  2. Wykonać maksimum możliwych działań, by zminimalizować negatywny wpływ dyrektywy Rady Unii Europejskiej, dotyczącej pracowników delegowanych.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Rekrutacja i zatrudnianie pracownika >

Zatrudnianie młodocianych >

Rozkłady czasu pracy - ustalanie >

Procedura: Praca w hałasie - obowiązki pracodawcy >

Procedura: Home office a obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy >

Zakaz konkurencji w stosunkach pracy >