Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i niektórych innych ustaw. W czwartek, 2 grudnia 2021 r., Sejm zdecydował o przyjęciu większości z poprawek senackich do niej wniesionych. W poniedziałek, 13 grudnia, jak podała Kancelaria Prezydenta we wtorek, 14 grudnia, Andrzej Duda podpisał ustawę.   

Czytaj również: Sejm uchwalił ustawę zmieniającą rozliczenia świadczeń przyznanych z FGŚP>>
 

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Nowela przewiduje uzupełnienie przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. Nowe przepisy mają usprawnić działania wojewódzkich urzędów pracy, które są zobowiązane do realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom i innym podmiotom. W nowelizacji doprecyzowano przepisy o rozliczeniach i kontrolach, a także ewentualnych zwrotach środków, w tym przepisów dotyczących zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania. Wskazano, że dookreślenie przepisów w tym zakresie zminimalizuje ryzyko różnych interpretacji tych przepisów przez organy i sądy.

Ponadto wprowadzona została podstawa prawna do uwzględnienia w planie finansowym Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2022-2024 kosztów na dalszą realizację zadań wynikających z ustawy COVID-19.

Nowe przepisy zakładają również zmiany dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy. Wnioskodawcy zaznaczają, że dzięki proponowanej zmianie nastąpi dalsze uelastycznienie realizacji obowiązków wynikających z umów pożyczki. Nowelizacja przewiduje m.in. zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność lub przez który można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy, z sześciu miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii – do trzech miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Nowelizacja umożliwi ogłoszenie przez ministra rodziny i polityki społecznej programu mającego na celu aktywizację zawodową, integrację i aktywność społeczną cudzoziemców będących w szczególnej sytuacji. Zakłada się, że celem takiego programu może być udzielanie cudzoziemcom pomocy integracyjnej w tym w zakresie porad z zakresu rynku pracy, nauki języka polskiego i porad specjalistycznych (psychologicznych, prawnych). Szef resortu rodziny i polityki społecznej ma ogłosić program i określić katalog podmiotów, do których będzie on kierowany. Wybór podmiotów realizujących zadania programu następować będzie w ramach konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych, podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego.

Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu, z wyjątkiem niektórych przepisów o charakterze finansowym.