To nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa w sprawie COVID-19). Zakłada on m.in. uregulowanie pracy przez osoby przebywające w obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. Do tej pory możliwość taka nie została określona w przepisach i pracodawcy mieli wiele wątpliwości w związku z tym, o czym pisaliśmy w Prawo.pl.

Czytaj również: W izolacji domowej praca możliwa, ale dla firmy ryzykowna>>
 

Praca w izolacji będzie dozwolona

Ustawa ureguluje kwestię pracy w trakcie odbywania izolacji w warunkach domowych w nowym, dodawanym art. 4ha. Przewiduje on, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

Co więcej, podobnie jak w przypadku pracy w trakcie kwarantanny, także w  przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, pracownikowi nie  będzie przysługiwało wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Zobacz procedurę w LEX: Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji – zasady nabywania prawa do świadczeń i ich rodzaj >

- Izolację stosuje się wobec osób, co do których wiadomo, że są zakażone wirusem SARS-CoV-2. Ma ona na celu odosobnienie osób chorych od osób zdrowych. Izolacja pozwala na obserwację oraz leczenie osób chorych. Osoby izolowane mogą pozostawać pod opieką w swoich domach, w szpitalach lub innych wyznaczonych placówkach (tzw. izolatoriach). Co istotne, izolowana osoba zakażona nie zawsze jest tzw. „osobą objawową”, co oznacza, że nie stwierdza się u niej jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej lub przebieg choroby jest skąpoobjawowy. Jak pokazują dostępne dane, koronawirus u dużej liczby chorych przebiega bezobjawowo. Okoliczności te uzasadniają wprowadzenie możliwości wykonywania przez takie osoby pracy zdalnej, za zgodą pracodawcy, przy zachowaniu reżimu sanitarnego – tłumaczą projektodawcy w uzasadnieniu.

Zwracają też uwagę, że liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 może skutkować deficytem pracowników w zakładach pracy, a przez to zagrażać utrzymaniu ciągłości ich działania. Zarówno pracodawcy prywatni, jak i podmioty publiczne, mogą więc stanąć przed zagrożeniem ograniczenia bądź, w najgorszym przypadku – utraty możliwości realizacji swoich zadań, z uwagi na zwiększającą się liczbę pracowników przebywających na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. - Mając na uwadze powyższe oraz okoliczność, iż ustawodawca uregulował omawianą kwestię w przypadku kwarantanny, proponuje się wprowadzenie analogicznego rozwiązania umożliwiającego pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg, wykonywanie pracy zdalnej – przekonują autorzy projektu. I dodają: - W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji w warunkach domowych, w trakcie którego nie świadczy pracy zdalnej.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii >

 


Rząd odwiesza badania lekarskie, ale nie wszystkie

Ustawa uchyla też pkt 3 w art. 12a ust. 1, który dotyczy przeprowadzania badań okresowych dla maszynistów kolejowych. Zgodnie z projektem, możliwe będzie przeprowadzanie zawieszonych dotychczas badań lekarskich i psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz egzaminów okresowych, o których mowa w par. 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. Jednocześnie zmienione zostanie brzmienie art. 15zzzy, art. 15zzzy1, art. 15zzzz i art. 15zzzza, w taki sposób, by umożliwić prowadzanie ww. badań, szkoleń, i egzaminów okresowych przez właściwy ośrodek kolejowej medycyny pracy, ośrodek szkolenia lub przedsiębiorcę.

Uchwalone zmiany spowodują, że od dnia wejścia w życie nowelizacji umożliwione zostanie prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty – twierdzą projektodawcy.

Ponadto od 1 marca 2021 r. będzie można przeprowadzać badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji lub świadectwa maszynisty, pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei. O rok przedłużona ma też zostać ważność badań lekarskich i psychologicznych, których ważność upłynęła lub upłynie w okresie od 13 marca 2020 roku do 31 grudnia 2022 r.

 


Prezydent znów będzie powoływał i odwoływał członków RDS

Ustawa w art. 4 przewiduje także uchylenie art. 85 ustawy w sprawie COVID-19, na podstawie którego premier zyskał kompetencję do powoływania i odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. Tym samym kompetencja ta powróci w ręce Prezydenta RP.

Czytaj więcej: Rząd się cofa - premier straci kontrolę nad Radą Dialogu Społecznego>>

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.