Jak wynika z informacji i dokumentów dostępnych na stronie Trybunału Konstytucyjnego, wniosek prezydenta z 26 maja 2020 r., wpłynął do TK 27 maja (sygn. akt K 9/20). Prezydent wnioskuje w nim o zbadanie zgodności:

  1. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  2. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

 


Co kwestionuje prezydent?

Prezydent zarzuca niezgodność art. 85 pierwszej z tych ustaw w zakresie, w jakim w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Prezes Rady Ministrów jest organem uprawnionym do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników i strony pracodawców, na wniosek tych organizacji lub bez tego wniosku oraz wyłączone jest, na podstawie tego przepisu, stosowanie przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w zakresie dotyczącym członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawiciela strony pracowników i strony pracodawców, z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa oraz art. 59 ust. 1 i 4 w związku z art. 31 ust. 3, art. 12 i  art. 20 Konstytucji.

W przypadku drugiej z ustaw kwestionuje zgodność art. 27 ust. 2a w zakresie, w jakim Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Dialogu Społecznego będącego przedstawicielem strony pracowników i strony pracodawców, w przypadkach wskazanych tym przepisie, z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa oraz art. 59 ust. 1 i 4 w związku z art. 31 ust. 3, art. 12 i  art. 20 Konstytucji.

 


Wprowadzona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. regulacja prawna zmienia zasady odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii poprzez przyznanie wyłącznej kompetencji do odwołania członka Rady będącego przedstawicielem strony pracowników lub przedstawicielem strony pracodawców Prezesowi Rady Ministrów – czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego wniosku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zaskarżona do Trybunału przez prezydenta ustawa z 31 marca 2020 r., jeszcze tego samego dnia została przez Andrzeja Dudę podpisana i opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz. 568), a nawet weszła w życie – bo z dniem ogłoszenia. Do dziś na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta nie ma jednak informacji o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnia taka informacja pochodzi bowiem z 27 stycznia 2020 r.