Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, każda firma zatrudniająca co najmniej jedną osobę będzie objęta obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. W zależności od wielkości firmy obowiązek ten będzie określony konkretnym terminem, od 1 lipca 2019 roku obowiązek przystąpienia do PPK obowiązuje firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Mniejsze firmy, w zależności od liczby pracowników, będą przystępowały do programu odpowiednio później. Cały proces zakończy się w 2021 roku.

Czytaj też: O PPK wie coraz więcej osób >>>

PPK a gospodarka

Według wyliczeń NBP w pierwszej połowie tego roku mieliśmy zgromadzone bezproduktywnie ok. 215 mld zł. Już tylko ulokowanie tych środków na rachunkach bankowych dałoby ich posiadaczom blisko 3 mld zł odsetek w skali roku.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

– Oczywiście najważniejszym efektem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie wzrost wartości długoterminowych oszczędności Polaków, ale także odmrożenie ich potencjału. W rezultacie PPK staną się ważnym elementem polskiej gospodarki, wpływającym na jej rozwój i budującym jej potencjał – podkreśla Kamil Kosiński, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Zdefiniowanej Daty w PFR TFI S.A.

Sprawdź w LEX:

 

 

– W interesie nas wszystkich jest to, żeby pieniądze, zamiast leżeć, pracowały. Gospodarka to system naczyń połączonych i odpowiednie połączenie nawet małych zasobów pozwoli na wypracowanie korzyści, z których będziemy mogli czerpać wszyscy. Zwłaszcza – co ma niebagatelne znaczenie – że środki z PPK będą miały charakter kapitału długoterminowego – dodaje.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Przypomniał, że według raportu "Pracownicze plany kapitałowe. Koszty i korzyści", przygotowanego przez centrum analityczne Polityka Insight, dzięki pieniądzom zgromadzonym w ramach programu PPK polskie przedsiębiorstwa zyskają łatwiejszy dostęp do długoterminowego finansowania. W pierwszej kolejności powinno się to przełożyć na inwestycje firm, których następstwem będzie zapewne zwiększenie efektywności prowadzące do wzrostu gospodarczego, a w efekcie – do wzrostu wynagrodzeń.

– Nie zapomnijmy też o tym, że polski kapitał stanowi bardziej stabilne i dostępne źródło finansowania polskich przedsiębiorstw – zauważa Kosiński. Według ekspertów PFR TFI na wdrożeniu PPK skorzysta warszawska giełda, którą docelowo zasilić może nawet 8–10 mld zł rocznie dodatkowego kapitału. Dzięki wdrożeniu PPK wartość polskiego PKB powinna być za 10 lat wyższa o 2 punkty procentowe.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Eksperci zastrzegają jednak, że powodzenie całego programu i ewentualne korzyści dla pracowników, przedsiębiorstw i w konsekwencji gospodarki krajowej są bardzo mocno uzależnione od tego, jak wielu pracujących Polaków zdecyduje się przystąpić do programu.

PFR TFI wskazuje, że Pracownicze Plany Kapitałowe to działania biznesu przyjmującego na siebie odpowiedzialność za obecne społeczne wyzwania, do których z pewnością należą problemy z efektywnością systemów emerytalnych, wynikające głównie z demografii i wydłużającej się średniej długości życia.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

– Jeżeli więc przyjmiemy, że budujemy na takim fundamencie, to najważniejszą z oczekiwanych społecznych zmian, na które liczymy i których oczekujemy, powinna być zmiana nastawienia do oszczędzania. Zmiana, której bezwzględnie potrzebujemy. Raz – ze względu na przyszłość całych pokoleń i ich zabezpieczenie emerytalne. Dwa – ze względu na szansę, jaką stworzy gospodarce uruchomienie „niepracujących” zasobów finansowych – zdecydowanie podsumowuje Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI.

Sprawdź w LEX: Jakie wynagrodzenie musi osiągnąć zleceniobiorca, żeby mógł przystąpić do PPK? >

 

Kalkulator PPK

PFR udostępnił specjalny kalkulator PPK, dzięki któremu, można będzie oszacować oszczędności gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych.  Kalkulator dostępny jest pod adresem https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html  

Po wpisaniu odpowiednich danych i kliknięciu przycisku „Oblicz” kalkulator PPK wyświetla dane na temat sumy oszczędności, które mogą zostać zgromadzone na koncie PPK, a także wysokości wypłaty jednorazowej oraz miesięcznych wypłat z PPK.

  •  Wypełnia się w nim przede wszystkim takie dane, jak:
  •     wiek osoby przystępującej do PPK (w latach),
  •     obecne wynagrodzenie brutto,
  •     dodatkowa, dobrowolna miesięczna wpłata uczestnika PPK (od 0 do 2%, obok podstawowej wpłaty w wysokości 2% wynagrodzenia brutto),
  •     dodatkowa, dobrowolna miesięczna wpłata od pracodawcy (od 0 do 2,5% obok podstawowej wpłaty w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto),
  •     wiek, do którego chce się oszczędzać w ramach PPK,
  •     procentowa wysokość jednorazowej wypłaty po zakończeniu oszczędzania,
  •     planowany okres wypłaty pozostałej części środków (w latach).


Wyniki, które pokazuje kalkulator, są prezentowane według bieżącej wartości pieniądza. Przykładowo, 30-latek zarabiający 4000 zł brutto zobaczy przy domyślnych ustawieniach wynik oszczędności 140 764 zł, z czego może jednorazowo wypłacić 35 191 zł, a co miesiąc przez 10 lat otrzyma 1 007 zł.

Sprawdź w LEX: Terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych >

Dokonując kalkulacji oszczędności zgromadzonych w ramach PPK, trzeba wziąć pod uwagę to, że będzie to jedynie obliczenie szacunkowe, które może różnić się od uzyskanych rzeczywistych oszczędności. Kalkulatory PPK bazują bowiem na prognozowanych danych dotyczących stopy zwrotu z inwestycji (które mogą się różnić w zależności od tego, jak fundusz będzie zarządzał środkami w ramach PPK) oraz prognozy rocznego wzrostu wynagrodzenia.