Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Jednak kierowanie na wstępne badania profilaktyczne oraz przeprowadzanie szkolenia wstępnego pracownika, który bezpośrednio po odbytym stażu został zatrudniony przez pracodawcę na tym samym stanowisku (w tych samych warunkach – nie tylko stanowisku, ale i miejscu wykonywania pracy, przy identycznych zagrożeniach itp.), a przerwa od zakończenia stażu do zatrudnienia nie była dłuższa niż 30 dni, jest bezzasadne. Istotnym jest, aby pracodawca był w stanie wykazać, że obecny pracownik (były stażysta) faktycznie posiada orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy w aktualnych warunkach narażenia zawodowego oraz szkolenie wstępne z zakresu bhp odbyte w zakładzie pracy, w którym jest zatrudniony.

Zobacz także: Wypadek podczas szkolenia to wypadek w pracy>>

Doświadczenie pokazuje, że w takich przypadkach organy nadzoru nad warunkami pracy (inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej) nie kwestionowały podobnej praktyki.
Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
Wyjątek od reguły, zgodnie z którą każdy nowozatrudniony pracownik powinien zostać poddany badaniom wstępnym stanowi przypadek osoby ponownie przyjmowanej do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 229 § 1 zd. 2 k.p.).

Zobacz także: Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania okresowe - końcowe>>

@page_break@

Podobnie jest ze szkoleniem bhp, bowiem i w tym przypadku, zgodnie z art. 2373 § 1 k.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Dlatego też, w myśl art. 2373 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Przepis art. 2373 § 2 k.p. wskazuje, że szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, jakie zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Zobacz także: Pracodawca nie musi kierować stażystów na badania lekarskie>>

W praktyce, choć przepisy bhp wprost tego nie określają, przez analogię można odnieść się do treści art. 229 § 1 k.p. i nie przeprowadzać takiego szkolenia, jeżeli przerwa w zatrudnieniu była krótsza niż 30 dni.
Co prawda zatrudnienie pracownika w ramach stosunku pracy bezpośrednio po odbytym stażu (a więc nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy), o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) nie stanowi "kontynuacji zatrudnienia" w rozumieniu k.p., jednakże nie widzę zasadności kierowania na badania profilaktyczne oraz organizowania szkolenia wstępnego z dziedziny bhp osoby, która zostaje zatrudniona przez pracodawcę, u którego odbywała staż, bezpośrednio (nie później niż w okresie 30 dni od dnia zakończenia stażu) po jego zakończeniu. Istotnym jest również to, aby stanowisko pracy, na którym były stażysta ma zostać zatrudniony, nie było inne niż to, na którym pracował w trakcie stażu.

Zobacz także: Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy>>

Zobacz także: Czy przejętym pracownikom należy przeprowadzić wstępne szkolenie BHP?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.