Firma X przejęła pracowników firmy Y na podstawie art. 231 k.p. W aktach osobowych przejętych pracowników nie było ich kartotek szkolenia wstępnego BHP.
Czy firma X powinna przeprowadzić przejętym pracownikom wstępne szkolenie BHP?
Czy karta wstępnego szkolenia BHP powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika? Jeśli nie tam, to gdzie?

Według art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
Jeżeli poprzedni pracodawca przeszkolił swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas pracodawca, który przejął osoby zatrudnione na mocy art. 231 § 1 k.p., nie ma obowiązków tych szkoleń ponawiać.
Skoro jednak poprzedni pracodawca nie dopilnował obowiązku przeszkolenia pracowników w zakresie BHP, nowy pracodawca będący jego następcą prawnym winien ten błąd naprawić organizując pracownikom zaległe szkolenie.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.). dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika pracodawca przechowuje w części B. Zobligowany jest między innymi przechowywać tam zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.