Szkolenie okresowe obejmuje:
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
3) pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
4) pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5) pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się:
1) dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów - do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach;
2) dla innych stanowisk - do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
1. Forma prowadzenia szkolenia:
1) na stanowiskach robotniczych: instruktaż (forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne);
2) pozostałe stanowiska w formie:
o kursu - forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych;
o seminarium - forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych;
o samokształcenia kierowanego - forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia.
2. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozumie się przez to:
- placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego;
- szkołę ponadgimnazjalną;
- jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową;
- stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy;
- osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne
uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3. Forma sprawdzenia nabytej wiedzy
Egzamin przeprowadzany przez komisję powołaną przez organizatora szkolenia.
4. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia
Zaświadczenie o ukończenia szkolenia wydane przez organizatora. Wzór tego zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). Odpis zaświadczenia przechowuje się w aktach osobowych uczestnika szkolenia
5. Okresy powtarzania szkolenia
1) nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
2) nie rzadziej niż raz na 3 lata - szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, ,
3) nie rzadziej niż raz na 5 lat - szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
4) nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych.
6. Zwolnienie ze szkolenia
Możliwe jest zwolnienie z odbycia okresowego szkolenia bhp. Możliwość taką daje ukończenie w okresie między szkoleniami okresowymi:
1) szkolenia,
2) dokształcania,
3) doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu albo
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które uwzględnia program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, jest równoznaczne z odbyciem szkolenia okresowego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.