Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP w punkcie 4.1 powinien być podpis kierownika komórki organizacyjnej, nawet w sytuacji gdy prowadzącym instruktaż stanowiskowy jest inna osoba kierująca pracownikami. Imię i nazwisko osoby faktycznie przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy powinno być wpisane we właściwym miejscu punktu 4.1 na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.
Wymóg przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracownika przez bezpośredniego przełożonego wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.
Zgodnie § 8 r.s.b.h.p. szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy). Przepis § 9 ust. 2 r.s.b.h.p. stanowi, że instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Przepis § 11 ust. 5 r.s.b.h.p. wskazuje, iż instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Zgodnie z § 11 ust. 6 r.s.b.h.p. instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego. Podpis pracownika powinien być złożony we właściwym miejscu w punkcie 4.1 karty. Należy oczywiście pamiętać, iż na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP w punkcie 4.1 powinno być wskazane imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż oraz złożony podpis kierownika komórki organizacyjnej.
W sytuacji, gdy prowadzącym instruktaż stanowiskowy jest kierownik komórki organizacyjnej, wtedy w punkcie 4.1 powinno być wskazane imię i nazwisko kierownika komórki organizacyjnej, jako osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy oraz złożony podpis kierownika.
Gdy prowadzącym instruktaż stanowiskowy nie jest kierownik komórki organizacyjnej a inna osoba kierująca pracownikami, wtedy w punkcie 4.1 powinno być wskazane imię i nazwisko osoby kierującej pracownikami, jako osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy oraz złożony podpis kierownika komórki organizacyjnej.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.