Zachodzące zmiany strukturalne w gospodarce, powstawanie i rozwój jednych firm oraz upadek innych, występujące w różnym nasileniu bezrobocie rodzi często dla wielu osób potrzebę zmiany profesji, a w związku z tym potrzebę odbycia szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego w nowym zawodzie.
Sprawy te, reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z późn. zm.). Instytucją kierującą na takie szkolenia czy odbycie stażu jest powiatowy urząd pracy. Zgodnie z postanowieniami art. 1 i 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) osoby te, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w tym ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.w., postanowiono, że zdarzenie wypadkowe osoby, która odbywa to szkolenie uznaje się za wypadek przy pracy jeśli spełnia ono wymogi definicji takiego wypadku, a więc jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas odbywania tego szkolenia, stażu czy też przygotowania zawodowego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.