Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik przeszedł okresowe badania lekarskie. Ich ważność lekarz określił na październik 2012 r. W lutym 2010 r. pracownik został oddelegowany na inne stanowisko z innymi narażeniami. Został więc skierowany na badanie wstępne, aktualne do października 2012 r. Po 6 miesiącach wraca na swoje poprzednie stanowisko.
Czy w tej sytuacji musi ponownie wykonywać badania profilaktyczne? Czy nowe badania "kasują" ważność poprzednich?
Istnieje przecież wciąż dokument, który potwierdza, że pracownik jest zdolny do pracy na swoim pierwotnym stanowisku.

W opisanej sytuacji jeśli pracownik pracuje na podstawie tej samej umowy o pracę lub kolejnej zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym samym pracodawcą nie musi ponownie wykonywać badań profilaktycznych jego badania są ważne do października 2012 r.
Sprawy związane ze skierowaniem pracowników na badania reguluje art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p.
Zgodnie z art. 229 k.p. wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.