Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Należy pracownika skierować na nowe badania wstępne oraz na wstępne szkolenie BHP.
Zgodnie z art. 229 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) – dalej k.p., wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają wyłącznie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
W omawiany wypadku nie doszło do zatrudnienia pracownika na tym samym stanowisku przez tego samego pracodawcę. Nie jest bowiem tym samym pracodawcą spółka cywilna i jej wspólnik mimo, że istnieją między nimi oczywiste powiązania.
Podobnie kształtuje się sytuacja w zakresie szkolenia BHP. Otóż szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Inaczej byłoby jednak, gdyby doszło do przejścia części zakładu pracy, gdyż wówczas nowy pracodawca wstąpiłby jedynie w istniejący stosunek pracy i nie byłoby potrzeby dokonywania nowych badań wstępnych lub szkolenia w zakresie BHP. Przykładowo w wyroku z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00, OSNP 2003, nr 15, poz. 355, Sąd Najwyższy stwierdził, że "spółka cywilna może być następcą prawnym w stosunkach pracy łączących jej wspólnika jako przedsiębiorcę z pracownikami zatrudnionymi przy prowadzeniu przez niego samodzielnej działalności gospodarczej (art. 231 KP)."

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.