Krok I: zgłoszenie wniosku o opiekę lekarską

Stosownie do postanowień art. 229 § 5 k.p., pracodawca jest obowiązany na wniosek byłego pracownika zapewnić mu profilaktyczną opiekę lekarską w postaci badań tzw. okresowych - końcowych, jeżeli pracownik ten był zatrudniony w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

Krok II: zakończenie pracy w narażeniu

W myśl art. 229 § 5 k.p., pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami.

Krok III: skierowanie pracownika na badania okresowe

….

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP – to  praktyczny przewodnik  po procedurach, określających  wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.