Regulacjami polskimi, w których wskazano obowiązki w zakresie niwelowania wszelkich nierówności na terenie budynków, w tym magazynów, za pomocą dostępnych rozwiązań i środków są: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.b.u.

Zobacz także: Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy>>

Zgodnie § 4 ust. 3 r.b.h.p. nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów. W myśl § 5 ust. 1 i 2 r.b.h.p. na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.
Z przepisów działu II r.b.h.p. nie wynika wprost minimalna różnica wysokości poziomów, od jakiej zaczyna obowiązywać wymóg niwelowania nierówności za pomocą pochylni o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu. W przepisach tych znaleźć można jedynie wymóg co do maksymalnego nachylenia pochylni, nie większego niż 8%, bez jakiejkolwiek dodatkowej informacji o wysokości pochylni czy jej długości.
W § 66 r.w.t.b.u. wskazano, że w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku - również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu. W § 70 r.w.t.b.u. umieszczono wartości maksymalnego nachylenia pochylni związanych z budynkiem, jednakże tylko dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni oraz dla samochodów w garażach wielostanowiskowych i w garażach indywidualnych.

Zobacz także: Pracodawca powinien odpowiednio oznakować drogi transportowe>>

Zgodnie z § 306 r.w.t.b.u. w budynku użyteczności publicznej, produkcyjnym i magazynowym, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. Powołane przepisy r.w.t.b.u. nie wskazują minimalnej różnicy wysokości poziomów, od jakiej obowiązuje wymóg niwelowania nierówności za pomocą pochylni o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu.
Podsumowując, z przepisów wynika obowiązek niwelowania każdej nierówności niezależnie od wartości różnicy poziomów. Każda różnica powinna być zabezpieczona przez zastosowanie chociażby pochylni. Projektant musi tak zaprojektować pochylnie, aby jej nachylenie nie było większe niż 8% i w tym celu może manewrować długością pochylni.

Zobacz także: Obiekty budowlane i teren zakładu pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.