Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 2376 § 1 k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p., zobowiązuje pracodawcę, by zapewnił pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 r.o.b.h.p.
W załączniku nr 2 r.o.b.h.p. określono rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, w tym hełmów ochronnych – zgodnie z pkt 2 tabeli nr 2 powyższego załącznika do prac narażających pracowników na urazy głowy i tym samym wymagających stosowania hełmów ochronnych zaliczono:
a) prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, przy wznoszeniu i demontażu szalowania, przy rozbiórkach obiektów budowlanych; prace montażowe i instalacyjne,
b) prace na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycznych; prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach,
c) prace ziemne i skalne, prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach,
d) prace w podziemnych wyrobiskach, kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla i innych surowców mineralnych,
e) prace z materiałami wybuchowymi,
f) prace przy wielkich piecach, w zakładach przeróbki rud, kuźniach i odlewniach metali,
g) prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników,
h) prace przy piecach przemysłowych,
i) prace w stoczniach okrętowych,
j) prace manewrowe na kolei.
W przypadku prac innych niż ww. to pracodawca decyduje o ewentualnym obowiązku stosowania kasków ochronnych. Jednak w sytuacji, gdy mówimy o pracach w magazynach wysokiego składowania to zazwyczaj będą to prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników i tym samym będą wymagały stosowania kasków ochronnych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.