Pracodawca nie może dopuścić do eksploatacji wózka transportowego lub platformy dostępu, nie znając ich dopuszczalnej nośności lub udźwigu. Prawidłowe określenie nośności (udźwigu) środka transportu może być wyliczone na etapie projektowania przez konstruktora posiadającego wiedzę na temat poszczególnych elementów zastosowanych do produkcji wózka/platformy.

Uzasadnienie
W myśl § 64 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Pracodawca przed dopuszczeniem do użytkowania środków transportu powinien znać ich dopuszczalną nośność oraz poinformować o niej pracowników.
Nie znając rodzaju wózków, nie można jednoznacznie określić sposobu wyliczenia ich nośności. Trzeba pamiętać, że takie obliczenia powinny być dokonane już na etapie projektowania, gdyż tak naprawdę istotne znaczenie będzie miał każdy element wykorzystany do wytworzenia wózka czy platformy. Dla przykładu załóżmy, że zastosowany zostanie bardzo wytrzymały szkielet wózka i niskiej jakości koła. Takie rozwiązanie niewątpliwie znacząco ograniczy właściwości transportowe tego sprzętu.

W przypadku "platform dostępu", które zapewne należą do urządzeń tzw. "poddozorowych", zastosowanie będzie miał art. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), zgodnie z którym wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego.
W związku z powyższym, przy wytwarzaniu wózków transportowych (2, 3, 4 – kołowych) i platform dostępu – nawet jedynie na własny użytek – jesteśmy zobowiązani posiadać stosowną dokumentację techniczną (w tym projektową), określającą warunki eksploatacji danego sprzętu, z której będzie wynikało m.in. dopuszczalne obciążenie. Aby spełnić ten obowiązek, należy korzystać z usług projektantów, którzy po dokonaniu stosownych obliczeń, będą w stanie wyliczyć nośność wózka.

Maciej Ambroziewicz