1. „Elementarz bhp”
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p. jest swoistym elementarzem bhp dla pracodawcy, zawiera niezbędny zasób informacji dotyczących każdego zakładu pracy.
Dział „Obiekty budowlane i teren zakładu pracy” r.o.b.h.p. opisuje, jakie wymogi BHP powinny spełniać obiekty budowlane i teren zakładu pracy. Zgodnie § 3 r.o.b.h.p. budynki oraz inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
Przepis § 4 r.o.b.h.p. zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia na terenie zakładu pracy odpowiednio wykonanych i oznakowanych (zgodnie z polskimi normami oraz odpowiednimi przepisami):
• dróg komunikacyjnych i transportowych,
• dróg dla pieszych (przejść),
• dojazdów pożarowych,
• dróg ewakuacyjnych,
w razie potrzeby:
• placów manewrowych,
• placów postojowych,
• placów składowych.
Drogi oraz przejścia muszą posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników, a także typów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych. W rozporządzeniu określone zostały wymogi, jakie musi spełniać powierzchnia dróg oraz placów. Muszą one:
• posiadać równą i twardą lub utwardzoną powierzchnię,
• posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.