Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.
Podobnie wypowiedział się ustawodawca w art. 183a k.p., nakazując, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ten sam wymóg został powtórzony w podstawowych obowiązkach pracodawcy (art. 94 k.p).
Natomiast zgodnie z § 48 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Obowiązek ten dotyczy zapewnienia, odpowiedniej do rodzajów niepełnosprawności pracowników, szerokości i sposobu otwierania drzwi, dodatkowego wyposażenia umożliwiającego poruszanie się tych pracowników po schodach lub dotarcie do stanowiska pracy z pominięciem schodów, korzystanie z toalet, natrysków i umywalek - poprzez dostosowanie tych urządzeń higienicznosanitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Te same wymagania dotyczą przystosowania samych stanowisk pracy, w tym narzędzi, do możliwości pracowników niepełnosprawnych. Dostosowanie środowiska pracy, zwłaszcza dróg komunikacyjnych, powinno uwzględniać również zapewnienie osobom niepełnosprawnym ewakuacji podczas pożaru.
Pracownikom niepełnosprawnym, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przysługują dodatkowe uprawnienia, jak np. skrócenie czasu pracy, przyznania dodatkowej przerwy w pracy i szerszych uprawnień urlopowych oraz ograniczeń dotyczących zatrudnienia w trudniejszych warunkach pracy. Więcej uprawnień w tym zakresie mają osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Niezależnie od orzeczonego stopnia inwalidztwa obowiązuje zakaz zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Poza tym każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Jeżeli zaś chodzi o czas pracy osoby niepełnosprawnej, nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak pracownik legitymujący się orzeczeniem o zaliczeniu go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności korzysta z normy czasu pracy skróconej do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Przepisy ograniczające czas pracy nie dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub gdy na wniosek samego pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę.
Według art. 207 k.p. pracodawca jest obowiązany m.in. chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w ramach podejmowanych działań profilaktycznych pracodawca jest w szczególności obowiązany uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy. Kontrolę przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.