Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Budynek administracyjno-biurowy połączony nieobudowaną klatką schodową (bez żadnych elementów oddzielenia przeciwpożarowego, tj. ścian i stropów wykonanych z materiałów niepalnych, drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej itp.) z halą produkcyjną stanowi z nią jedną strefę pożarową.
Pojęcie strefy pożarowej wprowadza § 226 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.b.u., definiując ją jako budynek albo jego część oddzieloną od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków.
Najprościej mówiąc, strefa pożarowa to przestrzeń wydzielona przez zastosowanie obudowy lub zachowanie odpowiednich odległości, w taki sposób, aby pożar w określonym czasie nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz tej przestrzeni. W związku z powyższym, jeżeli budynek administracyjno-biurowy jest połączony z halą produkcyjną nieobudowaną klatką schodową - bez żadnych elementów oddzielenia przeciwpożarowego (ścian i stropów wykonanych z materiałów niepalnych, drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej itp.) – będą one stanowić jedną strefę pożarową.
Warto przypomnieć, że przepisy r.w.t.b.u. określają dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL (kategoria zagrożenia ludzi), stref pożarowych PM (kategoria pomieszczeń magazynowych) oraz stref pożarowych IN (kategoria pomieszczeń inwentarskich).
W przypadku kategorii ZL, wielkość strefy pożarowej jest uzależniona od przeznaczenia budynku oraz od liczby jego kondygnacji (§ 227 ust. 1 r.w.t.b.u.). W przypadku kategorii PM, przy ustalaniu wielkości strefy pożarowej, oprócz liczby kondygnacji, bierze się również pod uwagę wartość gęstości obciążenia ogniowego oraz to czy w danej strefie występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem (§ 228 ust. 1 r.w.t.b.u.). Przy kategorii IN istotna jest liczba kondygnacji budynku oraz rodzaj hodowli - ściółkowej lub bezściółkowej (§ 231 ust. 1 r.w.t.b.u.).
Zgodnie z § 227 ust. 4 r.w.t.b.u. niektóre strefy pożarowe kategorii ZL można powiększyć nawet o 200%, natomiast strefy pożarowe kategorii PM – o 150%. Warunkiem jest jednak zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych lub oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu (§ 229 r.w.t.b.u.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.