Czy przepis art. 229 k.p. - zgodnie z którym za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych - odnosi się do przejazdu w celu wykonania badań do miejscowości innej niż miejsce zamieszkania czy też innej niż miejsce wykonywania pracy?
Przepis art. 229 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. określa prawo pracownika do pokrycia przez pracodawcę kosztów jego przejazdu, wynikających z obowiązku przejścia okresowych lub kontrolnych badań lekarskich w innej miejscowości niż ta, w której siedzibę posiada pracodawca lub gdzie pracownik wykonuje pracę.
W myśl art. 229 § 3 k.p. okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Zgodnie z powyższym pracodawca jest obowiązany nie tylko do pokrycia kosztów samych badań lekarskich, ale również kosztów dojazdu pracownika w celu wykonania powyższych badań. Przepis odwołuje się do zasad obowiązujących przy podróżach służbowych, a więc zgodnie z art. 775 § 1 k.p., wyjazdów poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy. Pracownicy odbywający badania w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w której wykonują pracę, koszty dojazdu pokrywają sami (tak jak koszty dojazdu do pracy).

Przykłady

Przepis art. 229 § 3 k.p. może mieć zastosowanie np. w przypadku, gdy pracodawca posiada niewielką filię w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się jego siedziba główna, a z różnych względów nie zawiera umowy z placówką medycyny pracy w miejscowości, w której znajduje się ta filia. W takiej sytuacji pracownicy oddziału zmuszeni są przyjeżdżać na badania profilaktyczne do miejscowości, w której znajduje się główna siedziba pracodawcy, co wiąże się z poniesieniem określonych kosztów (np. przejazd autobusem czy pociągiem, nocleg itp.).
Maciej Ambroziewicz