W 2013 roku było w Polsce 7 307 000 osób, które dostawały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę lub emeryturę. W tej liczbie emeryci stanowili 4 964 000 osób. W roku 2018 liczba wzrosła już do 7 642 000, w tym emeryci stanowili 5 624 000. W 2022 roku liczba emerytów i rencistów wzrosła o kolejne 212 tys. osób i wynosiła 7 858 000, w tej liczbie 6 065 000 stanowili emeryci. Z najnowszych danych, opublikowanych przez ZUS przy okazji tegorocznej, marcowej waloryzacji świadczeń, wynika, że emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. świadczeniobiorców.

Czytaj również: Emerytalna ruletka>>

Emeryci – podział wiekowy

Średni wiek polskiego emeryta to 71,5 lat, w tym średni wiek w przypadku mężczyzn wynosi 72,7 lat, a w przypadku kobiet - 70,7 lat.

  • 31,5 proc wszystkich emerytów to osoby w wieku 65-69, w tym mężczyzn w tej grupie wiekowej jest 35,5 proc. i kobiet - 28,9 proc.
  • 25,5 proc. emerytów to osoby w wieku 70-74 (mężczyzn - 29,4 proc. i kobiet 23 proc.)
  • 13,4 proc. emerytów ma 80 lat i więcej - w tej grupie wiekowej mężczyzn jest 15,5 proc., a kobiet - 12,2 proc.

Średni staż pracy w momencie przejścia na emeryturę wynosi 35,7 lat, w tym dla mężczyźni 37,6 i kobiety 34,2 lat. Natomiast średni wiek w momencie przejścia na emeryturę to 62,5 lata, w tym mężczyźni 64,9 i kobiety 60,6 lat.

Wśród osób, którym przyznano emerytury w 2022 r.,  44,4 proc. (tj. 134,2 tys. osób) stanowili mężczyźni, a 55,6 proc. (tj. 168,1 tys. osób) to były kobiety.

Jak podkreśla ZUS, praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są gwarancją niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z ZUS po przejściu na emeryturę.

Czytaj w LEX: Odprawy emerytalno-rentowe >>

- Gdy osoba czynna zawodowo pyta mnie, jaką będzie miała w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam, że taką, jaką sobie wypracuje - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. I wyjaśnia: - Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia.

Czytaj w LEX: Zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym >>>

 


Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS

Z danych ZUS wynika, że przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS wynosiła:

  • w 2014 r. - 1 922,92 zł, co stanowiło 58,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
  • w 2018 r.  - 2 161,65 zł, co stanowiło 54,0 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
  • w 2022 r. - 2 789,89 zł, co stanowiło 50,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Według Zakładu, zasada jest prosta - im dłużej dana osoba pracuje, tym wyższe będzie miała świadczenie. Dzięki dłuższej pracy ubezpieczeni gromadzą bowiem więcej środków ze składek na indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia długość trwania życia, gdy ubezpieczony zdecyduje się przejść na emeryturę.

Czytaj w LEX: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty >>>

Jak podaje Iwona Kowalska-Matis, przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2022 roku wynosiła 2858,78 zł, przy średniej emeryturze w kraju 2833,56 zł. Różnica w wysokości emerytur, jakie są wypłacane mężczyznom i kobietom jest z roku na rok większa. Emerytury „kobiece” w grudniu 2022 r. były średnio o ponad 1100 zł niższe niż te wypłacane mężczyznom.

- Te różnice wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Tymczasem pracujący panowie  w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny. Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa. Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał - dodaje.

Czytaj w LEX: Zmniejszanie i zawieszanie emerytur i rent z FUS w związku z osiąganiem przychodu w państwach członkowskich UE >

Średnia emerytura w grudniu 2022 roku wynosiła 2 960,76 zł, co stanowiło 53,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W przypadku mężczyzn było to 3 669,92 zł, co stanowiło 66,2 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Kobiety dostawały średnio 2 496,90 zł, co stanowiło 45,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Łatwo policzyć, że średnia emerytura wypłacana kobietom była w grudniu 2022 r. niższa aż o 1173,02 zł, od emerytury wypłacanej mężczyznom.

Czytaj w LEX: Wysokość emerytury ustala się na podstawie niepodważalnych dowodów - omówienie orzeczenia >>>

Według danych ZUS na grudzień 2022 r.:

  • Średni wiek emeryta w kraju to 71,5 lat, na Dolnym Śląsku to 71,6 lat (w tym kobiet 70,9 lat i mężczyzn - 72,6 lat).
  • W województwach: łódzkim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim przeciętny emeryt ma 71,8 lat.
  • Najmłodsi emeryci mieszkają w województwach: śląskim 70,3 lat (kobiety 70,2; mężczyźni 70,4) i warmińsko-mazurskim 71,1 lat (kobiety 70,2; mężczyźni 72,7).
  • Najstarsi emeryci to mieszkańcy mazowieckiego, którzy średnio mają 72,2 lat (kobiety 71,4; mężczyźni 73,6).

Czytaj w LEX: Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującym emerytom i rencistom >