W sprawie wypłaty środków z Funduszu Pracy dla osób z niepełnosprawnością, które wcześniej otrzymały już dofinansowanie na działalność gospodarczą jako osoby pełnosprawne, zwróciła się w interpelacji poselskiej (nr 34211) do ministra rodziny i polityki społecznej posłanka Małgorzata Chmiel. Z jej wcześniejszej korespondencji z wiceministrem Pawłem Wdówikiem wynikało, że resort rodziny podziela konieczność nowelizacji art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z tym posłanka zapytała w interpelacji, czy będzie i kiedy rządowy projekt nowelizacji tych przepisów.

Czytaj również: Będzie wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników>>

Sprawdź też: Forma „rozpatrzenia wniosku” o udzielenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych >>>

Regulacje w ustawie o rehabilitacji

Art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mówi o tym, że osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednorazowo środki na:

  • założenie działalności gospodarczej lub
  • rolniczej albo
  • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą.

Kwota przyznanych środków wynosi:

  • nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności bez przerwy co najmniej przez 12 miesięcy, lub
  • od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności bez przerwy co najmniej przez 24 miesiące.

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest to, że wcześniej osoba ta nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten sam cel.

Istotny jest także par. 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. Zgodnie z nim, osoba uprawniona może otrzymać środki, jeśli upłynął co najmniej rok od kiedy przestała prowadzić poprzednią działalność. Nie ma tu znaczenia, czy  była ona prowadzona przed czy po uzyskaniu przez tę osobę orzeczenia o niepełnosprawności.

Sprawdź też: Ewidencja księgowa wpłat na PFRON oraz otrzymanych dofinansowań - PORADNIK >>>

 


Dofinansowanie do działalności z PFRON tylko jednorazowo

- Dotychczasowe stanowisko ministerstwa, z którego wynika, że dofinansowanie ze środków PFRON ma charakter jednorazowy (czego nikt nie neguje), dodatkowo dotyczyło również faktu niemożliwości uzyskania przedmiotowego dofinansowania, jeśli kiedykolwiek w przeszłości otrzymało się bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, np. ze środków Funduszy Europejskich czy Funduszu Pracy. Wykładnia ta opierała się na ostatnim zdaniu art. 12a ust. 1 ustawy o rehabilitacji gdzie wskazano, że warunkiem otrzymania pomocy jest nieuzyskanie środków publicznych na ten cel – pisze w odpowiedzi na poselską interpelację Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 


Prowadzący działalność, którzy wcześniej mieli pożyczkę, mogą skorzystać ze środków PFRON

Natomiast w zrewidowanym stanowisku ministerstwa chodzi o to, jak podkreśla, by uniknąć podwójnego finansowania ze środków PFRON kosztów podjęcia działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. - Zatem celem, na który nie otrzymało się środków publicznych jest ta konkretna działalność, o której dofinansowanie ze środków PFRON ubiega się osoba niepełnosprawna. Przykładowo, jeżeli dana osoba jako pełnosprawna uzyskała wcześniej środki publiczne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to ten fakt nie powinien wykluczać tej osoby z grona osób uprawnionych do uzyskania dotacji ze środków PFRON – podkreśla wiceminister Wdówik.

Jak zaznacza, przepis, który mówi o przyznaniu jednorazowym środków z PFRON jest wystarczającym zabezpieczeniem przed wielokrotnym korzystaniem z dofinansowania działalności gospodarczej dla danej osoby przez Fundusz. - Po za tym w każdym przypadku wniosek osoby niepełnosprawnej podlega ocenie formalnej i merytorycznej, a osoba niepełnosprawna we wniosku ma obowiązek poinformowania starosty o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, jej rodzaju i przyczynach jej zaprzestania – dodaje Paweł Wdówik.

O zrewidowanym w tym obszarze stanowisku resortu rodziny mają zostać poinformowani wszyscy dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, które przyznają dotację. Jak zaznaczył Pełnomocnik, jeśli te rozwiązania nie sprawdzą się w praktyce, ministerstwo podejmie zmiany legislacyjne.