Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nr UD 420). Za jego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej, a dokładnie – wiceminister Paweł Wdówik.  

Czytaj również: Rząd zwiększy dotacje na wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami>>

Czytaj też: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ewidencji księgowej >>>

MRiPS: Niezbędne jest szybkie procedowanie projektu

Jak podkreślają autorzy projektu, potrzeba nowelizacji obowiązujących przepisów wynika z faktu, że 19 lipca 2022 r. Rada Ministrów rozpatrzyła pozytywnie przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej wniosek o przyjęcie do dalszych prac projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyjętego uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 20 października 2021 r., a dotyczącego zmiany art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. - Mając na uwadze proponowany w projekcie przez stronę pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego (RDS) termin wejścia w życie przedstawionych zmian oraz stanowisko Ministra Finansów do projektu, m.in. odnośnie trybu prac nad ustawą budżetową, niezbędne jest jego szybkie procedowanie – czytamy.

Czytaj też: Jak ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie – poradnik na przykładach >>>

Według MRiPS, projektowana zmiana jest zasadna i potrzebna, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie udzielanego przez PFRON wsparcia i możliwości poszerzenia zakresu realizowanych zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej. - Istotne są działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, skutkujące zwiększeniem wypłat dofinansowań do wynagrodzeń. Równie ważne są także działania mające na celu zwiększenie pomocy kierowanej do indywidualnych osób niepełnosprawnych za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, objęcie szerszym wsparciem fundacji i organizacji pozarządowych w zakresie finansowania podejmowanych przez nie przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, a także poszerzenie zakresu programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON, ukierunkowanych na wspieranie rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Proponowana zmiana (wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń) pozwoliłaby na przeznaczanie zwiększonych środków na realizację innych zadań powierzonych PFRON – uzasadnia potrzebę zmian resort rodziny i polityki społecznej. I wskazuje, że w ustawie budżetowej na 2022 r. przewidziana jest dotacja dla PFRON w wysokości 676 mln na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ta kwota dotacji stanowi 18,8 proc. środków zaplanowanych przez PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Czytaj też: Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej >>>

 

 

Istota projektowanych rozwiązań

Jak twierdzi MRiPS, projekt dotyczy zmiany art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, polegającej na zwiększeniu wysokości dotacji celowych dla (PFRON) na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. - Przekazany przez RDS projekt ustawy przewiduje termin wejścia w życie zaproponowanych przepisów na dzień 1 stycznia 2022 r. Aktualnie przepis art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że PFRON otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o którym mowa w art. 26a ustawy) w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok – podkreślają projektodawcy. Jednocześnie informują, że na etapie procedowania wniosku MRiPS o przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów do dalszych prac, minister finansów zaproponował, by zmiana wysokości dotacji mogła obowiązywać od 2023 roku a nowy art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych brzmiał: Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa: 1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a - w wysokości 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. 

Czytaj też: Urlop wypoczynkowy i zwolnienia od pracy osób niepełnosprawnych >>>

- Propozycja ta będzie mogła zostać rozpatrzona na etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy. Projektowana zmiana ustawy generuje skutki finansowe dla budżetu państwa – twierdzą autorzy projektu.

Rząd ma zająć się projektem w III kwartale br.