Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoznawał skargę L. W. wniesioną na decyzję SKO w sprawie dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego. Sąd administracyjny umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

Sąd przypomniał, że świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.). Z regulacji wynika, że istnieją dwa podmioty: opiekun i osoba, która wymaga opieki. Świadczenie może być przyznane, gdy opiekun nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. Z przepisów wynikają szczegółowe zasady przyznawania świadczenia.

Czytaj w LEX: Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego >

WSA w Kielcach zwrócił uwagę, że z kserokopii aktu zgonu wynika, że J. W. zmarła w maju 2021 r. Skoro zmarła osoba, która wymagała opieki, to okoliczność ta rzutuje na wydawane rozstrzygnięcie. Sąd podkreślił, że świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobie uprawnionej, która sprawuje opiekę wobec osoby niepełnosprawnej. Gdy osoba, wobec której opieka miała być świadczona, umiera, wówczas rozpoznawanie kwestii dotyczących przyznania świadczenia staje się bezprzedmiotowe. WSA podkreślił, że świadczenie pielęgnacyjne jest nierozerwalnie powiązane z osobą, która wymaga opieki. Z tego względu nie było podstaw do merytorycznej analizy decyzji wydanej przez SKO.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 maja 2021 r., II SA/Ke 506/21, LEX nr 3187903.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Czy korzystanie z urlopu wychowawczego po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka jest formą rezygnacji z zatrudnienia w kontekście prawa do świadczenia pielęgnacyjnego? >