Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie. Jest ono o 148 zł wyższe niż w 2021 roku, kiedy wynosiło 1971 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia, a jego wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • W 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1830 zł miesięcznie
 • W 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1583 zł miesięcznie.
 • W 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1477 zł miesięcznie.
 • W 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1406 zł miesięcznie.
 • W 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1300 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia na 2022 rok została oficjalnie ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r.

 

Gminy z urzędu zaczną wypłacać wszystkim uprawnionym wyższe kwoty – nie potrzeba składać nowych wniosków.

 

Czytaj w LEX: Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego >

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Sprawdź w LEX: Jaka jest podstawa prawna do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nienależna wypłata poszła z winy pracownika po wydaniu błędnej decyzji? >

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Sprawdź w LEX:

Który organ wszczyna postępowanie w sprawie uchylenia decyzji oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych? >

Czy oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest wystarczającym środkiem dowodowym w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?  >

Czy siostrze będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną siostrę? >

Czy jest możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie sprawującej nadzór kuratorski nad niepełnosprawną osobą pełnoletnią? >