Chodzi o ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, podpisaną przez prezydenta 27 czerwca 2022 r. 

Czytaj również: 
Czternasta emerytura nie dla każdego, a odwołania nie ma>>
14. emerytura trafi do części emerytów, a powinna też do Trybunału Konstytucyjnego..
Znów będzie 14. emerytura - nieracjonalna i niesprawiedliwa>>

Kto dostanie dodatkowe świadczenie, a kto - nie

Jak poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP, wysokość dodatkowego świadczenia będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty itp.). I tak wysokość świadczenia dodatkowego będzie równa:

  1. kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. (tj. 1338,44zł) – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł;
  • kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Ustawa stanowi, że jeżeli kwota dodatkowego świadczenia ustalonego w sposób, o którym mowa w ww. pkt 2, jest mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się. Ponadto dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym na dzień 24 sierpnia 2022 r. r. prawo do świadczeń głównego zostało zawieszone.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacone z urzędu w terminie wypłaty świadczenia głównego od sierpnia 2022 r. (z wyjątkiem części świadczeń przewidzianych do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.). Decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawane i świadczenia te będą wypłacane przez właściwe organy wypłacające świadczenie główne osoby uprawnionej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, ZUS będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z ustawą, kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w:

  1. art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  3. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  4. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia nie będzie wliczana również do dochodu rodziny obliczanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ponadto, ustawa przewiduje, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.