Za spełnienie wymagań dyrektywy ATEX - dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Urz. WE L 100 z 19.04.1994, s. 1 z późn. zm.) - odpowiada w całym zakresie, od etapu projektu po wykonanie, producent urządzenia. Zgodność projektu potwierdza producent poprzez przeprowadzenie procedury oceny zgodności, wystawienie deklaracji zgodności i oznakowanie urządzenia znakiem CE . Pracodawca odpowiada za wyposażenie przestrzeni zagrożonych wybuchem w odpowiednie urządzenia i instalacje, które spełniają zasadnicze wymagania wynikające z dyrektywy ATEX oraz przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z możliwością powstania atmosfery wybuchowej.

Zobacz także: Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy>>

Dyrektywa ATEX została wprowadzona do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) – dalej r.z.w.p.w.
Zgodnie z § 8 r.z.w.p.w. do obrotu mogą być wprowadzone urządzenia i systemy ochronne oraz aparatura, jeżeli uzyskały pozytywny wynik oceny zgodności, zgodnie z postanowieniami rozdziału 3, i dołączono do nich deklarację zgodności WE oraz umieszczono na nich oznakowanie CE w sposób określony w rozdziale 5.

Zobacz także: Pracodawca oceni prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej>>

Deklaracja zgodności WE zawiera w szczególności:
1) nazwę lub znak identyfikacyjny producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz ich adres;
2) opis urządzenia i systemu ochronnego lub aparatury;
3) wykaz przepisów mających zastosowanie do urządzeń i systemów ochronnych oraz aparatury;
4) w koniecznych przypadkach:
- nazwę, numer identyfikacyjny i adres jednostki notyfikowanej,
- numer certyfikatu badania typu WE,
- przywołanie norm zharmonizowanych,
- wykaz norm i specyfikacji, które zastosowano,
- powołanie się na inne przepisy, które zastosowano;
5) imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia podpisu w imieniu producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela
Pracodawca w celu zapobieżenia wybuchom i zapewnienia ochrony przed skutkami wybuchów powinien stosować, odpowiednie do rodzaju działalności, techniczne lub organizacyjne środki ochronne. Określając środki ochronne, pracodawca powinien zapewnić, w podanej kolejności, realizację następujących celów:
a) zapobiegać tworzeniu się atmosfery wybuchowej;
b) zapobiegać wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej;
c) ograniczać szkodliwy efekt wybuchu.
Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, w jakich może wystąpić atmosfera wybuchowa. Przy przeprowadzeniu tej oceny należy uwzględnić:
1) prawdopodobieństwo i czas wystąpienia atmosfery wybuchowej,
2) prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
3) eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania,
4) rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Zobacz także: Czy pomieszczenie lakierni można uznać za przestrzeń zagrożoną wybuchem lub atmosferą wybuchową?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.