Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest obowiązkowa przed wprowadzeniem maszyny do obrotu. Ocenie tej, podlegają wprowadzane do obrotu maszyny, urządzenia i inne wyroby (określone w załączniku nr 5 do rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228, dalej r.w.m.), mogące stwarzać zagrożenie albo służące ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, objęte ustawami lub rozporządzeniami wdrażającymi dyrektywy „nowego podejścia” Unii Europejskiej. W Polsce wymagania zasadnicze określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, wdrażające do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006).
Zgodnie z procedurami określonymi w załącznikach do r.w.m. ocena zgodności może być połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny, może to być “badanie typu WE”, czyli badanie określonego typu maszyny przez jednostkę upoważnioną (notyfikowaną), oraz może to być tzw. pełne zapewnienie jakości, które ma miejsce wówczas, gdy jednostka notyfikowana ocenia i zatwierdza system jakości producenta maszyn oraz monitoruje jego stosowanie.
Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną na etapie wykonania maszyny jest procedurą, zgodnie z którą producent (albo jego upoważniony przedstawiciel) zapewnia i oświadcza (wydaje zaświadczenie), że dana maszyna spełnia odpowiednie wymagania zasadnicze określone w r.w.m. Producent ma przy tym obowiązek opracowania dokumentacji technicznej maszyny, obejmującej projektowanie, wytwarzanie i działanie maszyny w zakresie koniecznym do przeprowadzenia jej oceny. Dokumentacja ta, powinna wykazać, że maszyna spełnia wymagania, o których mowa w r.w.m.. Dokumentacja techniczna powinna być przygotowana przynajmniej w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, odrębnie dla każdego reprezentatywnego modelu produkowanej maszyny.
Producent musi przeprowadzić odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu lub gotowych maszyn, aby ustalić, czy ich projekt lub wykonanie pozwalają na bezpieczny montaż i oddanie maszyny do użytku. Sprawozdania i wyniki tych badań podlegają włączeniu do dokumentacji technicznej.
Dokumentacja techniczna powinna być udostępniana do wglądu właściwym organom krajowym przez okres przynajmniej 10 lat od daty produkcji maszyny, a w przypadku produkcji seryjnej - od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza.

Badanie typu WE jest procedurą, według której jednostka notyfikowana bada, stwierdza i zaświadcza, że reprezentatywny model maszyny, zwany dalej "typem", spełnia przepisy r.w.m. W tym przypadku producent również powinien sporządzić dla każdego typu dokumentację techniczną, o której była wyżej mowa. Badanie typu WE przez jednostkę notyfikowaną następuje na wniosek producenta, który do wniosku załącza dokumentacje techniczną oraz egzemplarz maszyny, której typ będzie badany przez jednostkę notyfikowaną.
Jednostka notyfikowana bada dokumentację techniczną, sprawdza, czy dany typ został wyprodukowany zgodnie z tą dokumentacją, oraz czy elementy maszyny zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z postanowieniami norm zharmonizowanych. Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, wówczas również przeprowadza się odpowiednie badania i pomiary w celu ustalenia, czy przyjęte rozwiązania spełniają zasadnicze wymagania rozporządzenia w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Jeżeli badanie wykaże, że dany typ maszyny spełnia wymagania przepisów rozporządzenia w sprawie wymagań zasadniczych, jednostka notyfikowana wydaje składającemu wniosek “certyfikat badania typu WE”.

Producent i jednostka notyfikowana maja obowiązek przechowywać kopię tego certyfikatu, dokumentacji technicznej i wszystkich odpowiednich dokumentów przez 15 lat od daty wydania certyfikatu.
Jeżeli natomiast dany typ nie spełnia przepisów r.w.m., jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu, podając szczegółowe powody odmowy i powiadamiając równocześnie o odmowie inne jednostki notyfikowane oraz ministra gospodarki.
Producent ma obowiązek informować jednostkę notyfikowaną o wszelkich zmianach wprowadzanych do zatwierdzonego typu. Jednostka notyfikowana bada te zmiany i albo potwierdza ważność istniejącego certyfikatu, albo wydaje nowy certyfikat, jeżeli zmiany mogą mieć wpływ na zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub z przewidywanymi warunkami użytkowania danego typu.
Z kolei na producencie maszyny spoczywa stały obowiązek zapewnienia, że produkowana maszyna jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Co 5 lat producent składa jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie przeglądu ważności certyfikatu badania typu WE i wówczas jednostka notyfikowana odnawia certyfikat badania typu WE na kolejne 5 lat, jeżeli stwierdzi jego ważność, uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej. Natomiast w przypadku gdy ważność certyfikatu nie została odnowiona, producent powinien zaprzestać wprowadzania do obrotu maszyn danego typu.
Pełne zapewnienie jakości jest procedurą, zgodnie z którą jednostka notyfikowana ocenia i zatwierdza system jakości producenta maszyn określonych w załączniku nr 5 do r.w.m. oraz monitoruje jego stosowanie. Producent musi posiadać zatwierdzony, podlegający nadzorowi, system jakości w odniesieniu do projektu, wytwarzania, końcowej kontroli i badań, stosownie do wymagań.
System jakości musi zapewniać zgodność maszyny z przepisami r.w.m. Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w systematyczny i uporządkowany sposób w postaci środków, procedur i pisemnych instrukcji. Dokumentacja systemu jakości powinna umożliwiać jednolitą interpretację środków proceduralnych i jakościowych, takich jak: programy jakości, plany jakości, księgi jakości i zapisy.
Jednostka notyfikowana ocenia system jakości, aby ustalić, czy spełnia on wymagania określone w r.w.m.. Domniemywa się, że jeżeli elementy systemu jakości są zgodne z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, to są zgodne z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi.
Procedura oceny obejmuje przeprowadzenie kontroli w pomieszczeniach producenta. Podczas oceny zespół audytorów dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej w celu zapewnienia jej zgodności z wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. O wyniku oceny jednostka notyfikowana powiadamia producenta składającego wniosek. W powiadomieniu muszą być zawarte wnioski z oceny oraz umotywowana decyzja wynikająca z oceny.
Producent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z zatwierdzonego systemu jakości oraz do zapewnienia, że pozostanie on odpowiedni i skuteczny, a w przypadku planowania zmian powinien poinformować jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o tych planach. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmodyfikowany system jakości nadal spełnia wymagania lub czy wymagana jest jego ponowna ocena.
Jednostka notyfikowana zawiadamia producenta o swojej decyzji oraz prowadzi odpowiedni nadzór, którego celem jest sprawdzenie, czy producent należycie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z zatwierdzonego systemu jakości.
Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty (w tym niezapowiedziane wizytacje) w celu upewnienia się, że producent utrzymuje i stosuje system jakości. Częstość okresowych audytów jest taka, aby pełna ponowna ocena była przeprowadzana co 3 lata.
Na podstawie posiadanego certyfikatu producent przekazuje nabywcy certyfikowanej maszyny pisemną „deklarację zgodności”. W deklaracji zgodności producent zapewnia i oświadcza, że dana maszyna odpowiada typowi opisanemu w procedurze badania typu WE. Na potwierdzenie tego wytwórca oznakowuje maszynę znakiem zgodności CE i sporządza ww. deklarację zgodności.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.